Dr. Ponyi László

Életpálya

Született: Salgótarján, 1963. november 19.  

Állampolgársága magyar

Salgótarjánban született 1963. november 19-én. A salgótarjáni Stromfeld Aurél Gépipari Szakközépiskolában érettségizik, majd egy évig a Fűtőber Nagybátonyi Gyáregységében dolgozik, mint TMK lakatos. Aktívan sportol, a helyi serdülő és ifjúsági labdarúgócsapat tagja, mindezek mellett kézilabdázik és atletizál. Előfelvettként egy év sorkatonai szolgálatot teljesít Baján, majd 1984 és 1988 között a Ho Si Minh Tanárképző Főiskola történelem-népművelés szakos hallgatója. Szakdolgozatát Latinovits Zoltán életéről és személyiségéről írja. Barátja és mentora ebben az időszakban Kakuk Jenő főiskolai adjunktus. A diploma megszerzését követően, 1988 és 1993 között egyéni vállalkozóként dolgozik, 1993-ban az ELTE Bölcsészettudományi Karán filozófia szakon szerez diplomát. Szakdolgozata címe: Martin Heidegger művészetelmélete és hatása Gadamer hermeneutikájára. Még ebben az évben három hónapos nyelvtanfolyamot végez Angliában, majd művelődésszervezőként az egri Ifjúsági Házban helyezkedik el. 1994 és 2000 között az Eszterházy Károly Főiskola közművelődési titkára és óraadó oktatója. 1995-ben a TV7 Megyei Televízió kulturális ajánlatának szerkesztője, 1999-ben a Paletta főiskolai újság mozgóképkultúra rovatának szerkesztője, majd 2000 és 2001 között a Poszt Heves Megyei Kulturális és Közéleti Magazinban lát el szerkesztői feladatokat. Első írásai ugyanitt ebben az időszakban jelennek meg. 2000 és 2005 között a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Művelődési és Sportirodájában főtanácsosként, majd főosztályvezető-helyettesként dolgozik. Igyekszik minden munkakörében a maximális szakmai elméleti és gyakorlati tudást megszerezni. A kötelező közigazgatási alap- és szakvizsga mellett, az Európai Unióról szóló magyar és angol nyelvű közigazgatási képzési programban vesz részt. 2002 és 2005 között a Budapesti Corvinus Egyetemen Közigazgatástudományi Karán igazgatásszervező diplomát szerez. Szakdolgozatát a kulturális és közművelődési szakigazgatás elméleti és gyakorlati aspektusaiból írja. Konzulense és mentora ebben az időszakban Kerekes László és Hazag Mihály. Ők kérik fel 2001-től, hogy mint közművelődési szakértő vegyen részt a közművelődési szakfelügyelet munkájában. 2005-ben sikeres pályázat után a Magyar Művelődési Intézet közművelődés-fejlesztési igazgatója lesz. A következő évben, részben családi okok miatt, részben mivel a pályázatában leírt elképzeléseket nem tudta megvalósítani, visszatér Egerbe. 2006 és 2008 között a Művészetek Háza szakmai igazgatóhelyettese lesz. Óraadóként továbbra is oktat az Eszterházy Károly Főiskola Kommunikáció, Médiatudományi és Közművelődési Tanszékén. A régi tantárgyak mellett már közigazgatási ismereteket és kulturális szakigazgatást is tanít. Az egri közművelődési intézmények összevonásából létrejövő Egri Kulturális és Művészeti Központ igazgatója lesz 2008 és 2010 között. Ugyanitt 2009-2010-ben projektmenedzseri feladatokat lát el a TÁMOP 3.2.3 08/1-2009-0042 számú projektben. Mindezek mellett továbbra is tanít az egri főiskolán. Szemléletében – összefüggésben a felsőoktatásban zajló Bologna-folyamatokkal együtt járó felsőfokú szakképzés további meggyengülésével – ekkoriban jelenik meg, hogy a szakma megerősítésének és újragondolásának egyik legfontosabb feladata a felsőfokú szakemberképzés sokoldalú megerősítése. A felsőoktatáshoz kötődő személyes motívumok mellett, a fentiek miatt is iratkozik be a Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Programjába, ahol 2010-ben szerez abszolutóriumot. 2010 és 2011 között ismét a Heves Megyei Önkormányzatnál dolgozik, részben mint a Humán Erőforrás Főosztály vezetője, részben mint kulturális ügyintéző. Összefüggésben a megyei önkormányzati feladatok átalakulásával és a kulturális intézményfenntartói feladatok megszűnésével a Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézmény általános igazgatóhelyettese 2011 és 2013 között. Ebben az időszakban egyéni tanrendes doktoranduszként abszolvál az Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Doktori programjában. A megyei közművelődési feladatellátás átalakulásával és a Magyar Művelődési Intézetbe történő integrálódásával együtt, 2013-tól az országos szakmai-módszertani szolgáltató intézménynél lát el vezetői feladatokat. 2013-2014-ben az NMI Stratégiai Fejlesztési Főosztály Hatósági Osztályának, majd ezt követően az intézmény Heves Megyei Irodájának vezetője. 2017 és 2019 között az NMI Művelődési Intézet NKft. részéről a Cselekvő Közösségek EFOP Projekt kutatófejlesztő csoportvezetője, ahol a kutatási feladatok koordinálásáért felelős. 2017-ben védi meg közművelődési témájú doktori disszertációját az Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Doktori Programjában, ahol a közművelődés és kisebbség különböző elméleti és empirikus dimenzióit vizsgálja. Dr. Juhász Erikával közösen tervezik és valósítják meg az Intézet Felsőoktatási és Tudományos Szakmai Központját, a jelenlegi Szakmafejlesztési Igazgatóság szervezeti elődjét. 2019 szeptemberétől a Szakmafejlesztési Igazgatóság Kutatási Központjának a vezetője. 2018-tól az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógia és Pszichológia Karán egyetemi adjunktus. Itt kulturális intézményrendszer, művelődéstudományok, kultúraközvetítés elméleti és történeti alapjai, közművelődési alapismeretek című kurzusokat oktat.

Munkásság

Első rendezvénysorozatát még 1986-ban csoporttársaival közösen szervezi a Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán Ember-Világ-Vallás címmel. A főiskolán aktívan részt vesz a különböző közművelődési programok szervezésében. A rendszerváltást megelőzően, még 1987-ben társaival itt alakítja meg az Agria Kör nevű ellenzéki főiskolai hallgatói szerveződést, mely ellenzéki gondolkodókat, művészeket, közéleti személyiségeket hív meg a határon innen és túl. 1993-ban az egri Ifjúsági Házban első fontosabb feladata az egri Művész mozi megszervezése, majd vezetése hosszú éveken keresztül. Mindezek mellett, az intézményben előadássorozatok, vetélkedők és a legkülönbözőbb rendezvények szervezésében vesz részt. 1994 és 1997 között az egri tanárképző főiskola közművelődési titkáraként a főiskola kulturális életét koordinálja, konferenciákat és egyéb protokolláris rendezvényeket szervez, a főiskola filmklub vezetője. 1994-1998 között óraadó, majd főállású főiskolai oktatóként művelődéstörténetet, filmesztétikát és filmtörténetet tanít a Közművelődési Tanszéken. Közművelődési titkárként a kulturális programok projekt és pályázati rendszerét dolgozza ki és vezeti be. 2000 és 2005 között a Heves Megyei Önkormányzatnál a feladatkörébe tartozik a megyei civil feladatok koordinálása, civil támogatások, pályázatok ügyintézése, és a kulturális szakigazgatással, a megyei kulturális intézményrendszer fenntartásával, működtetésével kapcsolatos szakigazgatási feladatkör. A Millenniumi évforduló időszakában a megyei kulturális rendezvényeket koordinálja. Legnagyobb élménye ebben az időszakban Kő Pál szobrászművésszel történő megismerkedése és közös munkája. Ennek a közös tevékenységnek az eredménye az Ópusztaszeri Szoborpantheonban ma is látható Aba Sámuel szobor. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ igazgatójaként az elnyert Uniós források és az akkori kitűnő szakmai kollektíva segítségével stabilizálja a működést, elindítja a projektciklusokban történő gondolkodást és feladatellátást, megerősíti a felnőttképzési tevékenyéget és elindítja az intézményt a minőségbiztosítás útján. 2001-től napjainkig közművelődési szakértőként és szakfelügyelőként intézményvezetői pályázatok értékelésében vesz részt és a megyei, illetve települési önkormányzatok közművelődési feladatellátását vizsgálja. 2013 és 2015 között részt vesz a megújuló Magyar Művelődési Intézet, majd Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési szakértői-szakfelügyeleti, kulturális közfoglalkoztatási, felsőoktatási innovatív munkabizottságaiban, ahol kollégáival az egyes szakterületek fejlesztési koncepcióira tesz javaslatot. A Felsőoktatási Munkacsoport vezetőjeként részt vesz abban a munkában, amely a felsőfokú szakemberképzés megújítására, új BA szak indítására tesz javaslatot. Dr. Juhász Erikával közösen kezdeményezi a közösségi művelődés online tudományos folyóiratának, a Kulturális Szemlének az elindítását 2014-ben. Részt vesz a folyóirat előkészítési, szervezési munkálataiban, azt követően a Szerkesztőbizottság tagja és egyik lektora napjainkig is. A Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Irodájának vezetőjeként különböző közművelődés-szakmai projekteket vezet és vesz részt bennük kollégáival. 2017 és 2019 között a Nemzeti Művelődési Intézet Cselekvő Közösségek EFOP projektjében kutató-fejlesztő csoportvezetőjeként a konzorciumi tagok és külsős kutatóintézetek együttműködésében megvalósuló mintegy 7 kutatás menedzseléséért, koordinációjáért és szakmai tartalmáért felelős. A kutatások, amelyek megállapításaiból 6 kötet is napvilágot látott, elsősorban a kulturális közösségszervezési, közösségfejlesztési folyamatok vizsgálatára irányultak. 2018 és 2019 között Dr. Juhász Erikával közösen megszervezi és elindítja az Intézet falain belül a Szakmafejlesztési Igazgatóság Kutatási Központját, majd később azt a regionális kutatói hálózatot, amely az országos és helyi közművelődési kutatások és felmérések koordinálásáért felelős. 2019-től közreműködik Dr. Juhász Erikával és Dr. Márkus Edinával a Közművelődési Tudományos Kutatási Program elindításában. A közösségszervező nyári táborok résztvevője, előadója. 2009-től különböző szakmai és tudományos konferenciákon előadóként, illetve szekcióvezetőként vesz részt, alkalmanként az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon Bíráló Bizottsági tagként tevékenykedik. 2022-ben a hagyományteremtő szándékkal szervezett Maróti Emlékkonferencia ötletgazdája, a konferencia Szervezőbizottságának elnöke és a rendezvény főszervezője.

Tevékenységek

Korábbi és jelenlegi kutatási, szakértői terület:

Kultúra és közigazgatás kapcsolata, kulturális szakigazgatás 

Roma közösségi színterek működési sajátosságai

Társadalmi és kulturális tőke a kultúrában és közművelődésben

Közösségi művelődés elméleti és történeti dimenziói

A kultúra intézményrendszere

A kultúra átalakulási folyamatai a 21. században 


Közösségi tevékenység, szakmai szervezetek:

MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Andragógiai Albizottság – tagság 2021-től 

Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület – tagság 2019-től

Közművelődési szakértőként részvétel a közművelődési szakfelügyelet munkájában (engedély száma: Sz-159/2001.) 2001-től

Közművelődési Akkreditációs Bizottság (KAB) – tagság 2014-től

Kulturális Szemle online tudományos folyóirat – szerkesztőbizottsági tagság 2018-tól

Egri Nagycsaládosok Egyesülete – elnökségi tag 2020-tól

Népművelők Heves Megyei Egyesülete – tagság 2000-tól

Egri Nagycsaládosok Egyesülete – elnök 2014-2019.

Magyar Filmklubszövetség – elnökségi tag 1995-1999.

 

Utoljára módosítva: 2024-05-19 12:56
kutatási központvezető

E-mail

ponyi.laszlo@nmi.hu

Publikációk

Kulturális Szemle Online Tudományos Folyóirat szerkesztőbizottsági tagság 2019-től

Cselekvő Közösség Projekt keretein belül zajló kutatásokat bemutató kiadványok szerkesztői feladatai

Tanulmányok a kultúra és közművelődés köréből – Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Közleményei, Új sorozat XXX. Kötet – szerkesztői feladatok. 2003. 

Legfontosabb írásai:

Közművelődés és romák. Roma közösségi Házak vizsgálata a közművelődés és kisebbségtudomány dimenzióiban. ELTE PPK – L’Harmattan Kiadó, Eger-Budapest, 2019.

Magyarországi múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények reprezentatív felmérése. Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, NMI Művelődési Intézet NKft., Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2019.  (2019, szerkesztői és szerzői feladatok)

Kultúrakutatás módszertani alapjai (2018, társszerző Cserné Adermann Gizella)