Fogalmak

 • beszallito

  (Be)szállító

  Szervezet vagy személy, amely, vagy aki rendelkezésre bocsát egy terméket, szolgáltatást. A közművelődés specifikus minőségfejlesztési rendszer kialakítása során meghatározásra kerültek a partnerek. A „partner” fogalmába tartoznak mindazok a személyek és szervezetek, akik/amelyek tevékenységükkel részt vesznek a közművelő-dési tevékenységek nyújtásában, illetve igénybe veszik ezeket a szolgáltatásokat, továbbá akik/amelyek elvárásokat fogalmaznak meg a működéssel és annak eredményességével kapcsolatban. (Magyar Szabványügyi Testület 2005)

 • a-muvelodeshez-valo-jog

  A művelődéshez való jog

  Magyarország Alaptörvénye minden állampolgár számára biztosítja; nemre, korra, vallásra, politikai vagy más véleményre; nemzeti, etnikai- vagy társadalmi származásra, vagyoni-, születési- vagy egyéb helyzetre való megkülönböztetés nélkül. Az Alaptörvény ezt a jogot „a közművelődés kiterjesztésével, és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, valamint a képességei alapján mindenki számára hozzáférhető felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja.”. Az 1997. évi CXL. törvény kimondja: mindenkinek joga, hogy megismerhesse a kulturális örökség javait, igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a muzeális és közművelődési intézmények szolgáltatásait, műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa; közművelődési jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, szervezetet alapítson és működtessen közösségi színtér létrehozásához szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon.

 • adomany

  Adomány

  A civil szervezetnek – létesítő okiratban rögzített céljaira – ellenszolgáltatás nélkül juttatott eszköz, illetve nyújtott szolgáltatás. (2011. évi CLXXV. törvény)

 • adomanyoszto-szervezet

  Adományosztó szervezet

  A civil szervezetek számára nyújtandó adományok szervezésére és juttatására létrejött civil szervezet, amelynek létesítő okiratában e cél alapcélként került megjelölésre. (2011. évi CLXXV. törvény)

 • agora-funkcio

  Agora funkció

  Meghatározott tér (és egyben lehetőség) egyének megpihenésére, kötetlen időtöltésére; kisebb-nagyobb csoportok, közösségek szervezetlen társas együtt- létére. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • alkoto-muvelodesi-kozosseg

  Alkotó művelődési közösség

  Érdeklődési kör szerint elkülönülő, többnyire vezető irányításával működő közösség. Lényege az egyéni vagy közös ismeretelsajátítási és alkotási folyamat, amelynek eredményét rendszerint közönség előtt is bemutatja a csoport. Működésének szervezeti kerete lehet iskola, közművelődési intézmény, egyesület, alapítvány. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)
  Általános nyelvi képzés: Az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló, további kimeneti szintekre osztott nyelvi képzés. (2013. évi LXXVII. törvény)

 • alkotomuhely

  Alkotóműhely

  kézműves vagy képzőművészeti alkotótevékenység folytatásához szükséges mobil vagy rögzített eszközökkel ellátott, természetes fénnyel is megvilágítható, szellőzéssel rendelkező helyiség. [20/2018. (VII. 9.) EMMI r.]

 • amator-muveszeti-csoport

  Amatőr művészeti csoport

  A művészet valamely ágában, nem kereső tevékenység céljából, műkedvelő jelleggel alkotó tevékenységet végző csoport, amelynek külső – az adott művészeti ágban szakértő – vezetője van. A közösségek tevékenysége animált, csoportos önképzés, illetve önmegvalósítás. A művészeti csoport az alkotási folyamat eredményét közönség előtt is bemutathatja (pl.: előadás, kiállítás). A művészeti csoportok főbb típusai: előadó-művészezi (pl.: báb, színjátszás, tánc, ének, zene), vagy vizuális művészeti (pl.: képzőművészet, fotó, film). (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • animalt-agora-funkcio

  Animált agora funkció

  Hozzáadott értékkel működő agora funkció: előre meghirdetett időpontokban funkcionáló/létező, meghatározott (körülírható) szolgáltatás (tevékenység), melyhez információs/közművelődési munkatárs jelenléte (animációja) szükséges. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • animalt-agora-funkcio

  Animált agora funkció

  Hozzáadott értékkel működő agora funkció: előre meghirdetett időpontokban funkcionáló/létező, meghatározott (körülírható) szolgáltatás (tevékenység), melyhez információs/közművelődési munkatárs jelenléte (animációja) szükséges. (Forrás: Marketing műhely)

 • audit

  Audit

  Auditbizonyítékok nyerésére és ezek objektív kiértékelésére irányuló módszeres, független és dokumentált folyamat annak meghatározására, hogy az auditkritériumok milyen mértékben teljesülnek. (Magyar Szabványügyi Testület 2005)

 • auditbizonyitek

  Auditbizonyíték

  Az auditkritériumokra vonatkozó, ellenőrizhető feljegyzések, ténymegállapítások vagy egyéb információ. Megjegyzés: Az auditbizonyíték lehet minőségi vagy mennyiségi. (Magyar Szabványügyi Testület 2005)

 • auditkriteriumok

  Auditkritériumok

  Előirányzatok, eljárások vagy követelmények összessége. Megjegyzés: az auditkritériumokat hivatkozási alapként használják, hogy ezekkel hasonlítsák össze az audit bizonyítékait. (Magyar Szabványügyi Testület 2005)

 • auditor

  Auditor

  Személy, akinek megvannak a bizonyított személyi tulajdonságai és felkészültsége audit végzésére. (Magyar Szabványügyi Testület 2005)

 • autonom-tanulas

  Autonóm tanulás

  Autonóm tanulásnak azt tekintjük, amikor a tanulást saját maga kezdeményezi a tanuló, és önálló, irányított tanulási programot valósít meg, utánajár olyan dolgoknak, amelyekre nem jól emlékszik, ellenőrzi meglévő ismereteit, felfrissíti korábban megszerzett tudását saját elhatározása alapján. Az autonóm tanulás az informális tanulás része. Ez az autonóm tanulás éppúgy kapcsolódhat a felnőtt munka vagy tanulási tevékenységéhez, mint a hobbijához és a közvetlen mindennapjaihoz, legyen szó akár az öltözködésünk megújításáról, akár egy új recept kipróbálásáról. Ez a fajta autonóm tanulás lehet önállóan eltervezett célokkal történő folyamat, de sok esetben a formális és/vagy nonformális tanulás hatékony kiegészítője is. (Juhász 2016:80)

 • bemeneti-kompetencia

  Bemeneti kompetencia

  A képzés megkezdéséhez szükséges kompetencia. (2013. évi LXXVII. törvény)

 • bemeneti-kompetenciameres

  Bemeneti kompetenciamérés

  A bemeneti kompetenciával való rendelkezést igazoló dokumentum hiánya esetén annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező birtokában van-e azoknak a kompetenciáknak, amelyek a képzés megkezdéséhez és annak sikeres elvégzéséhez feltétlenül szükségesek. (2013. évi LXXVII. törvény)

 • benchmarking

  Benchmarking

  Olyan elemzési és tervezési eszköz, amely lehetővé teszi az intézmény összehasonlítását az adott tevékenységi formát végzők vagy egyéb szolgáltatást nyújtók legjobbjaival. A benchmarking nem más, mint egy folyamat, mely során az intézmény különböző funkcionális területeinek módszereit, folyamatait és eredményeit összevetik egy vagy több más intézmény/szervezet hasonló jellemzőivel, annak érdekében, hogy fény derüljön a racionalitási, valamint minőség- és teljesítménynövelési lehetőségekre. (Magyar Szabványügyi Testület 2005)

 • borze

  Börze

  Valamely árucikk, szolgáltatás, tárgy, műtárgy, kisállat, növény kínálatának és keresletének előre meghirdetett találkozási pontja. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • bucsu

  Búcsú

  Templom vagy egyházközség védőszentjének, vagy a templomfölszentelésének emlékünnepe. Búcsújárás: a kegyhelyre való zarándoklás. (Káposzta 2011)

 • cel-szerinti-juttatas

  Cél szerinti juttatás

  A civil (közhasznú) szervezet által (közhasznú) alaptevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás. (2011. évi CLXXV. törvény)

 • civil-szervezet

  Civil szervezet

  a) a civil társaság, b) a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével -, c) - a köz- alapítvány és a pártalapítvány kivételével - az alapítvány. (2011. évi CLXXV. törvény)

 • dokumentum

  Dokumentum

  Információ és annak hordozója. PÉLDA: Feljegyzés, előírás, eljárás-dokumentum, rajz, jegyzőkönyv, szabvány. MEGJEGYZÉS: A dokumentumok valamilyen készletét, például az előírásokat és a feljegyzéseket gyakran „dokumentációnak” nevezik. (Magyar Szabványügyi Testület 2005)
  Egyéb képzés: Olyan képzés, amely az általános műveltség növelését, megnevezhető szakképesítéshez, szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza, hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához. (2013. évi LXXVII. törvény)

 • egyeb-szakmai-kepzes

  Egyéb szakmai képzés

  Olyan, államilag el nem ismert szakmai végzettség megszerzésére irányuló képzés, amely valamely foglalkozás, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul és nem hatósági jellegű képzés. (2013. évi LXXVII. törvény)

 • elethosszig-tarto-tanulas

  Élethosszig tartó tanulás

  Átfogó tanulási tevékenység, legyen az formális vagy informális, amelyet az egyén folyamatosan végez annak érdekében, hogy növelje tudását, erősítse készségeit és kompetenciáit. (Európai Bizottság 1999)

 • eloadas

  Előadás

  Az ismeretterjesztés klasszikus módszere. Célja általában egy-egy téma vagy problémakör összefüggő, logikus kifejtése. Használata indokolt, ha az előadás célja a hallgatóság érdeklődésének felkeltése, vagy olyan információk közlése, amelyek más forrásból nem hozzáférhetők, illetve, ha a bemutatandó tananyag sajátos strukturálása szükséges. Előnyei: nagy mennyiségű új anyag közlésére alkalmas, alapozó és átfogó, rendszerező képet tud nyújtani és lehetővé teszi a téma sokoldalú bemutatását. Hátrányai: klasszikus formájában teljesen egyirányú információáramoltatás, amikor is a megértés ellenőrzése legfeljebb a metakommunikációs jegyek megfigyelésével történhet; homogén hallgatóságot és rendkívül intenzív figyelmet igényel a résztvevőktől. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • eloadassorozat

  Előadássorozat

  Ismeretközlés több alkalommal egymásra épülő témakörök anyagából, lehetőség szerint állandó hallgatóság előtt. Módot ad arra, hogy a hallgatóság mélyebben és áttekintőbben ismerkedjen egy tudománycsoporttal vagy egy témakör többoldalú kifejezésével. Háromféle: logikai, kronológiai és komplex rendezőelv alapján épülhet fel. (Forrás: Felnőttoktatási és -képzési Lexikon)

 • elozetes-tudas-merese

  Előzetes tudás mérése

  Annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési résznyelvi képzés esetén a teljesített nyelvi képzettségi szint - alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni. (2013. évi LXXVII. törvény)

 • elsodlegesen-gazdasagi-vallalkozasi-tevekenysegu-szervezet

  Elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezet

  Azon szervezet, amelynek éves összes bevétele hatvan százalékát eléri vagy meghaladja a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó éves összes bevétele. (2011. évi CLXXV. törvény)

 • emlekkiallitas

  Emlékkiállítás

  Egy vagy több személy tevékenységének, életművének bemutatása, vagy egy esemény írott és tárgyi dokumentumainak közzététele. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • ertektar

  Értéktár

  A nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi és megyei értéktárakban, az ágazati értéktárban, a külhoni magyarság értéktárában, a Magyar Értéktárban, valamint a Hungarikumok Gyűjteményében kell azonosítani és rendszerezni. 324/2020.  [(VII. 1.) Korm. rendelet]

 • feladatellato

  Feladatellátó

  A közművelődési intézmény, a közművelődési intézmény vagy a közösségi színtér 1997. évi CXL. törvény 77. § (2) bekezdésében meghatározott működtetője, továbbá a közművelődési megállapodás keretében közművelődési alapszolgáltatást biztosító természetes vagy jogi személy. [20/2018. (VII. 9.) EMMI r.)]

 • feladatfinanszirozast-szolgalo-koltsegvetesi-tamogatas

  Feladatfinanszírozást szolgáló költségvetési támogatás

  Valamely közfeladat államháztartáson kívüli szervezet által történő ellátását, valamint e feladat ellátásához közvetlenül kapcsolódó, arányos működési költségeket finanszírozó költségvetési támogatás. (2011. évi CLXXV. törvény)

 • felelos-szemely

  Felelős személy

  A civil szervezet vezető tisztségviselője, létesítő okiratában és belső szabályzataiban vezető tisztségviselőként megjelölt vagy egyébként érdemi döntési jogkörrel rendelkező személy, valamint az a személy, aki a létesítő okirat felhatalmazása, a civil szervezet döntéshozó szervének határozata vagy szerződés alapján a civil szervezet képviseletére vagy pénzforgalmi számlája feletti rendelkezésre jogosult. (2011. évi CLXXV. törvény)

 • feljegyzes

  Feljegyzés

  Dokumentum, amely rögzíti az elért eredményeket vagy bizonyítja a tevékenységek megtörténtét. MEGJEGYZÉS: A feljegyzések használhatók például a nyomon követhetőség dokumentálására, valamint az igazolás, a megelőző tevékenység és a helyesbítő tevékenység megtörténtének bizonyítására. (Magyar Szabványügyi Testület 2005)

 • felnottkepzes

  Felnőttképzés

  Felnőttképzési tevékenység a meghatározott jogalanyok és természetes személyek iskolarendszeren kívüli képzésére irányuló tevékenysége, amely a) a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítés (OKJ szerinti szakképesítés) megszerzésére irányuló szakmai képzés, b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb szakmai képzés, c) általános nyelvi képzés és támogatott egyéb nyelvi képzés, d) az a)- c) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb képzés lehet. (2013. évi LXXVII. törvény)

 • felnottkepzest-folytato-intezmeny

  Felnőttképzést folytató intézmény

  Az a jogalany, amely felnőttképzésre irányuló tevékenységet a törvény szerint kiadott engedély alapján folytatja. (2013. évi LXXVII. törvény)

 • felsofoku-kozmuvelodesi-szakkepzettseg

  Felsőfokú közművelődési szakképzettség

  felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor, kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő, közösségi művelődés tanár szakképzettség, továbbá ezzel egyenértékű, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, felsőfokú végzettségi szintre épülő közművelődési szakember, kulturális menedzser, közművelődési menedzser szakképesítés is. [20/2018. (VII. 9.) EMMI r.]

 • fesztival

  Fesztivál

  Olyan megcélzott látogatói kör és a közreműködők szerint – helyi, térségi, megyei, országos, nemzetközi – többnapos, komplex programsorozat, mely több önálló műsoros eseményt, programot egységes egészként, összefoglaló néven szerepeltet. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • filmalkotas

  Filmalkotás

  Bármely technikai eljárás útján létrehozott olyan mű, amely meghatározott sorrendbe állított mozgóképek hang nélküli vagy hanggal összekapcsolt sorozatából áll, és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői műnek minősül. (2004. évi II. törvény)

 • filmvetites

  Filmvetítés

  Filmalkotások közönség előtti bemutatása. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • folyamatos-fejlesztes

  Folyamatos fejlesztés

  Ismétlődő tevékenység a követelmények teljesítési képességének növelésére. (Magyar Szabványügyi Testület 2005)

 • formalis-tanulas

  Formális tanulás

  Az iskolarendszeren belüli tanulás. Szervezett, strukturált formában folyó ismeretszerzés, amely a legtöbb esetben valamilyen bizonyítvány vagy diploma megszerzésével ér véget. Ide tartozik tehát a közoktatás, a felsőoktatás, valamint például az OKJ-s bizonyítvány megszerzését megcélzó szakmai tanfolyam is. (Memorandum 2000)


 • gazdalkodo-tevekenyseg

  Gazdálkodó tevékenység

  Azon tevékenységek összessége, amelyek a civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményt eredményeznek. (2011. évi CLXXV. törvény)

 • gazdasagi-vallalkozasi-tevekenyseg

  Gazdasági-vállalkozási tevékenység

  A jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy azt eredményező, üzletszerűen végzett gazdasági tevékenység, kivéve a) az adomány (ajándék) elfogadását, b) a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet (ideértve a közhasznú tevékenységet is), c) a pénzeszközök betétbe, értékpapírba, társasági részesedésbe történő elhelyezését, d) az ingatlan megszerzését, használatának átengedését és átruházását. (2011. évi CLXXV. törvény)

 • gyermekfelugyelet

  Gyermekfelügyelet

  Kiskorúak jogszabályban előírt módon történő felügyelete.

 • hangverseny

  Hangverseny

  Zeneműveket bemutató nyilvános műsor, előadás. (Káposzta 2011)

 • hataron-tuli-civil-szervezet

  Határon túli civil szervezet

  Határon túli magyarságnak a szülőföldjén való - egyéni és közösségi - boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében tevékenykedő, más állam területén működő nonprofit egyesület és alapítvány. (2011. évi CLXXV. törvény)


 • hatokor

  Hatókör

  Civil szervezet működésének földrajzi kiterjedése, amely lehet: a) helyi: a működés területe a székhely (illetve telephelyek) településére vagy annak egy részére korlátozódik; b) területi: a működés kiterjedése a helyi kiterjedést meghaladja, de nem éri el az országos szint követelményeit; c) országos: a civil szervezet legalább hét megyében tartós tevékenységet végez; d) nemzetközi: a civil szervezet több országban fejti ki tevékenységét. (2011. évi CLXXV. törvény)

 • hatosagi-jellegu-kepzes

  Hatósági jellegű képzés

  Jogszabályban szabályozott tartalmú és célú – az Országos Képzési Jegyzékben – nem szereplő képesítés megszerzésére irányuló képzés, amelynek eredményeként dokumentum kiadására kerül sor. Dokumentum hiányában jogszabályban meghatározott tevékenység, munkakör nem folytatható, nem tölthető be, vagy tevékenység, munkakör a képzést megelőző szakmai szinthez képest magasabb követelményeknek megfelelően folytatható, tölthető be, vagy a dokumentum a képzésben részt vevő számára a képzést megelőző állapothoz képest többletjogosultságot biztosít jogszabályban meghatározott tevékenység, munkakör végzésével, betöltésével összefüggésben. (2013. évi LXXVII. törvény)

 • helyesbito-tevekenyseg

  Helyesbítő tevékenység

  Tevékenység, egy észlelt nemmegfelelőség vagy más nemkívánatos helyzet okának kiküszöbölésére. 1. MEGJEGYZÉS: Egy nemmegfelelőségnek több oka is lehet. 2. MEGJEGYZÉS: A helyesbítő tevékenységet a nemmegfelelőség ismételt előfordulásának, míg a megelőző tevékenységet az előfordulásának megelőzésére hajtják végre. (Magyar Szabványügyi Testület 2005)

 • helytorteneti-kiallitas

  Helytörténeti kiállítás

  kiállítás: Egy adott település (falu, város, városrész, kerület) története szempontjából érdekes és értékes írott és tárgyi emlékek bemutatása (közszemlére tétele). (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • hobbi-kiallitas

  Hobbi kiállítás

  A hobbi kedvtelésből, nem haszonszerzés céljából végzett szabadidős, rekreációs tevékenység, amely tartalmát tekintve sokféle lehet, például tárgyak gyűjtése, kertészkedés, barkácsolás, amatőr művészeti tevékenység, utazás, sport. A hobbi kiállítás ezen tevékenységek eredményeinek bemutatása, így például bélyeg, képeslap, szalvéta, érem kiállítás, kiskert- tulajdonosok terménybemutatója. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015) • informacios-tevekenyseg

  Információs tevékenység

  Információs tevékenységnek nevezzük a közönség, a látogatók, az érdeklődők tematikusan szerveződő, több csatornán történő tájékoztatását. Az információs tevékenység főbb területei: általános lakossági információszolgáltatás, kulturális információszolgáltatás, közművelődési információhordozó, kiadványok, in- formációgyűjtés, feldolgozás, közreadás. Az információszolgáltatás tágabb értelemben érinti az intézmény marketing tevékenységét is, amely célja a saját rendezésű programok népszerűsítése, a leendő résztvevők tájékoztatása. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • informalis-tanulas

  Informális tanulás

  A mindennapi élet természetes velejárója. A formális és nem formális tanulási formákkal ellentétben, az informális tanulás nem feltétlenül tudatos tanulás, és lehet, hogy maguk az egyének sem ismerik fel tudásuk és készségeik bővülését. (pl.: gyermekfoglalkozások során a társas együttlét szabályainak, gyermekelőadások során a színházi viselkedés szabályainak elsajátítása, felnőtteknek szóló képzéseken a résztvevők között a szünetekben folyó beszélgetések során elhangzó információk.) (Európai Közösségek Bizottsága 2000)


 • informatikai-telematikai-szolgaltatasok

  Informatikai, telematikai szolgáltatások

  Az intézmény informatikai, telematikai berendezésein a látogatók számára nyújtott ingyenes szolgáltatások. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • integralt-kozossegi-szolgaltato-ter-ikszt

  Integrált közösségi szolgáltató tér (IKSZT)

  az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alapból nyújtott támogatásból megvalósuló ingatlan és infrastrukturális fejlesztés, melynek eredményeként hozzáférhetővé váltak a vidéki települések életminőségét javító közösségi, kulturális, közművelődési, szociális, egészségügyi, üzleti, információs, kommunikációs, adminisztratív és egyéb szolgáltatások. A címbirtokosának üzemeltetési kötelezettsége öt évig tart.

 • integralt-kulturalis-intezmeny

  Integrált kulturális intézmény

  a tizenötezer fő alatti lakosságszámú településen a muzeális intézményi, a nyilvános könyvtári ellátás, illetve a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosításával összefüggő feladatok ellátására alapított közös szervezet. (1997. évi CXL. törvény)

 • internet-hozzaferes-biztositasa

  Internet hozzáférés biztosítása

  A számítógépes világhálóra való feljutás lehetőségének ingyenes vagy térítési díj ellenében történő biztosítása. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • iskolarendszeren-kivuli-kepzes

  Iskolarendszeren kívüli képzés

  Olyan képzés, amelynek résztvevői nem állnak a képző intézménnyel - a nemzeti köznevelésről szóló törvényben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott - tanulói vagy hallgatói jogviszonyban. (2013. évi LXXVII. törvény)

 • iskolarendszeru-kepzes

  Iskolarendszerű képzés

  Iskolarendszerű képzésnek számít a tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján történő oktatás. Hallgatói jogviszony létesül az intézmény és a felsőfokú szakképzésben, főiskolai-egyetemi alapképzésben, szakirányú továbbképzésben, doktori képzésben részt vevő hallgató között. Tanulói jogviszony a közoktatásban tanuló diák, illetve a dolgozók iskolájában tanuló felnőttek esetében állhat fenn. (2013. évi LXXVII. törvény)

 • ismeretterjesztes

  Ismeretterjesztés

  Célja a tudományok népszerűsítése, a tudományosan megalapozott ismeretek terjesztése, az általános műveltségi színvonal emelése, a szakmai ismeretek bővítése, állampolgári ismeretek nyújtása, és a művészi befogadás folyamatának segítése. Azonos érdeklődés jellemzi a résztvevőket. A közönség köre változó lehet létszámát és összetételét tekintve. Kivételt képeznek a sorozatjellegű előadások, ahol a közönség magja állandó lehet. A művelődő közösségekkel szemben nem jellemző az aktív, tevékeny részvétel, a közönség többnyire passzív, befogadó szerepben van. Az ismeretterjesztés időtartama előre meghatározott, rendszerint tematikára épül. Az ismerettertartó előadó az adott területen kiemelkedő tudással (kompetenciával) rendelkezik, de végzettséget igazoló dokumentummal nem feltétlenül rendelkezik. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • jatszohely

  Játszóhely

  előadás nyilvános bemutatására technikailag alkalmas épület, épületrész vagy színpad. [20/2018. (VII. 9.) EMMI r.]

 • kep-illetve-hangarchivum

  Kép-, illetve hangarchívum

  hangok vagy képek, illetve ezek összekapcsolódó - zárt egységet alkotó, vagy önálló részekből zárt egységbe szerkesztett - együtteséből álló dokumentumok gyűjteménye. (1997. évi CXL. törvény 1. sz. mell.)

 • kepzesi-tevekenyseg

  Képzési tevékenység

  Szervezetten megvalósuló, célirányos kompetenciakialakítás és kompetenciafejlesztés. (2013. évi LXXVII. törvény)

 • kiadvany

  Kiadvány

  a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényben meghatározott kiadvány, továbbá a dia, a diafilm, a földgömb és az éggömb. (1997. évi CXL. törvény 1. sz. mell.)

 • kiallitoter

  Kiállítótér

  kulturális javak bemutatására alkalmas, megfelelő mobil vagy rögzített függesztési- és installációs rendszerrel rendelkező helyiség. [20/2018. (VII. 9.) EMMI r.]

 • kiegeszito-jellegu-szolgaltatasok

  Kiegészítő jellegű szolgáltatások

  Kisebb jelentőségű, a közművelődési programhoz (alapszolgáltatáshoz) kapcsolódó szolgáltatáselemek, melyek a szolgáltatást / tevékenységet gazdagítják (pl: gyermekfelügyelet). (Koncz – Németh – Szabó 2007)

 • klub

  Klub

  A klub az azonos vagy hasonló érdeklődésű emberek társas együttlétének, közösségi életének, művelődésének és szórakozásának színtere, tevékenységi formája. A klubok fajtái: kor szerint (gyermek, ifjúsági, idősek), tartalmi-szakmai célok szerint (film, sajtó, irodalmi, zenei és egyéb művészeti, tudományos, sport, műszaki stb.), társadalmi rétegek, csoportok (értelmiségi, női), funkció (kistermelők, utazók) szerint. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • koltsegvetesi-tamogatas

  Költségvetési támogatás

  Az államháztartás alrendszerei terhére nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatás, amelyet a támogató nem elsősorban ellenszolgáltatás ellenében, de konkrét program megvalósítása vagy meghatározott időszakban a támogatott szervezet működtetése érdekében nyújt. (2011. évi CLXXV. törvény)

 • kompetencia

  Kompetencia

  A felnőttképzésben részt vevő személy azon ismereteinek, készségeinek, képességeinek, magatartási, viselkedési jegyeinek összessége, amely által a személy képes lesz egy meghatározott feladat eredményes teljesítésére. (2013. évi LXXVII. törvény)

 • komplex-eloadas-sorozat

  Komplex előadás-sorozat

  Az előadás-sorozat speciális fajtája. Lehetőséget ad egy problémakör többoldalú megvilágítására több tudományág szemszögéből. Olyan esetekben alkalmazzák, amikor a hallgatóság már előzetesen megfelelő információk birtokában van, de szükségük van egy összefüggéseket feltáró és bemutató áttekintésre az adott témában.

 • komplex-rendezveny

  Komplex rendezvény

  Olyan nagyobb tömeget mozgósító esemény, mely több napig tart és/vagy különböző művészeti, tudományos területeket érint (népművészet, képzőművészet, színházművészet, filmművészet, társadalomtudományok stb.) és/vagy különböző eseménytípusokat (kiállítás, filmvetítés, könyvbemutató, vásár, műsoros rendezvény, konferencia stb.) valósít meg a rendezvény égisze alatt.

 • konferencia-tanacskozas

  Konferencia, tanácskozás

  Olyan ismeretterjesztési típus, amelynek keretében több személy, illetve nagyobb számú résztvevő adott témakörben értekezik. A résztvevők lehetnek egy adott szakterület képviselői, azonos foglalkozásúak, de szervezhető konferencia egy témakörben eltérő életkorú, iskolai végzettségű, foglalkozású személyeknek is. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • kor-tarsas-kor

  Kör, társas kör

  A hasonló érdeklődésű, foglalkozású, társadalmi helyzetű emberek önkéntesen alakult szabadidős közösségei, amelyek közös szórakozásra, művelődésre szerveződnek. Elsősorban az együttlét motiválja a tagságot, amely kiegészülhet valamilyen konkrét érdeklődési körrel, amely mentén alkalmi, a programot szervezik. Összejöveteleiket szervezhetik rendszeresen, meghatározott napokon, de a társas körre jellemző lehet az alkalmi, ám szervezett találkozás, az eseményeken való megjelenés. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015

 • kozcelu-tevekenyseg

  Közcélú tevékenység

  Személyek csoportja által, valamely a csoportnál tágabb közösség érdekében – más, e közösségbe nem tartozó személyek érdekeinek sérelme nélkül – végzett tevékenység. (2011. évi CLXXV. törvény)

 • kozepfoku-kozmuvelodesi-szakkepzettseg

  Középfokú közművelődési szakképzettség

  szakképzésben szerzett népművelési szervező, ügyintéző, középfokú közművelődési szakember szakképesítés. [20/2018. (VII. 9.) EMMI r.]

 • kozgyujtemeny

  Közgyűjtemény

  az állam, a helyi önkormányzat, valamint a nemzetiségi önkormányzat, köztestület és a közalapítvány tulajdonában (fenntartásában) működő, vagy általuk alapított könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, kép-, illetve hangarchívumok. (1997. évi CXL. törvény 1. számú melléklet)

 • kozhasznu-tevekenyseg

  Közhasznú tevékenység

  Minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. (2011. évi CLXXV. törvény)

 • kozkultura

  Közkultúra

  A közkultúra fogalmát az UNESCO 1993. évi kultúra meghatározásából lehet levezetni, kapcsolódva a magyar művelődéstörténet – Széchenyitől György Aladárig ívelő – szabadelvű hagyományaihoz. Az alábbi megközelítés tartalmaz egy rövid és egy hosszabb (ötlépcsős) változatot. Ezek szerint: a közkultúra a kulturális értékek létrehozásával, megőrzésével, terjesztésével és művelésével kapcsolatos közösségi tevékenységek és javak összessége, melyeket közvetítő rendszereken keresztül mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni; a közkultúra tehát magában foglalja a közművelődési alapellátás mellett a művészeti értékek megőrzését és közismertté tételét, a nyilvános könyvtári ellátást, a muzeális értékek hozzáférésének a biztosítását; a közkultúra fejlesztéséhez közérdek kapcsolódik, mely elősegíti a különböző társadalmi csoportokban az életesélyek javítását és a versenyképességet; a kulturális közérdekből vezethetők le a kulturális politika prioritásai, amelyek meghatározzák a kulturális alapellátás állami, önkormányzati súlypontjait. (Koncz – Németh – Szabó 2007)

 • kozmuvelodes-egesz-eleten-at-tarto-tanulas-amator-muveszetek-kormanyzati-funkcio

  Közművelődés – egész életen át tartó tanulás, amatőr művészetek kormányzati funkció

  Ebbe a 082093 számú kormányzati funkcióba tartozik az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása. [15/2019. (XII. 7.) PM rendelet]

 • kozmuvelodes-hagyomanyos-kozossegi-ertekek-gondozasa-kormanyzati-funkcio

  Közművelődés – hagyományos közösségi értékek gondozása kormányzati funkció

  Ebbe a 082092 számú kormányzati funkcióba tartozik a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása. [15/2019. (XII. 7.) PM rendelet]

 • kozmuvelodes-kozossegi-tarsadalmi-reszvetel-fejlesztese-kormanyzati-funkcio

  Közművelődés – közösségi társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkció

  082091 számú kormányzati funkcióba tartozik a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külhoni magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása. [15/2019. (XII. 7.) PM rendelet]

 • kozmuvelodes-kulturalis-alapu-gazdasagfejlesztes-kormanyzati-funkcio

  Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés kormányzati funkció

  Ebbe a 082093 számú kormányzati funkcióba tartozik a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása. [15/2019. (XII. 7.) PM rendelet

 • kozmuvelodesi-alapszolgaltatas

  Közművelődési alapszolgáltatás

  A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása, melyet alapszolgáltatások megszervezésével lát el. Figyelembe véve az önkormányzatok adottságait, „a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása” alapszolgáltatáson kívül a törvényben meghatározott feltételrendszer alapján további alapszolgáltatásokat kell biztosítani. Az alapszolgáltatások körébe tartozik a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, az amatőr alkotó- és előadóművészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. (1997. évi CXL. törvény)

 • kozmuvelodesi-celcsoport

  Közművelődési célcsoport

  Az intézményeket és szolgáltatásokat valóságosan, vagy potenciálisan használó olyan csoport, amely a különböző közművelődési szolgáltatások címzettje, elsődleges használója; a közművelődési intézmény, szervezet által szolgálandó közönségből valamely szempontból kiemelt közösség. Más megközelítésben az a piaci, fogyasztói réteg (látogatói kör/közönség) amelynek, akiknek az igényeit az intézmény kielégíteni szándékozik, akiket a szolgáltatásokkal megcéloz. A közművelődési intézmények kettős piacon tevékenykednek, a látogatói célcsoport mellett kitüntetett szerepet kell szánni a támogatóknak, fenntartónak is. A célcsoport meghatározása különböző kritériumok alapján történik: például demográfiai (kor, nem), pszichológiai (érdeklődés, hobbi), társadalmi (végzettség, munkahely), földrajzi szempontokat szükséges figyelembe venni. Az elérni kívánt célcsoport meghatározása fontos a sikeres program érdekében. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • kozmuvelodesi-informaciohordozok-kiadvanyok

  Közművelődési információhordozók, kiadványok

  Az információ rögzítése történhet hagyományos módon (írás, nyomtatott szöveg) vagy a korszerű technika alkalmazásával (honlapok, online kiadványok stb.). A közművelődési információk tárolásában és közzétételében a hagyományos technikák és a modern eszközök alkalmazása egyaránt jelen van. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • kozmuvelodesi-intezmeny

  Közművelődési intézmény

  A lakosság közművelődési tevékenységének ellátására alapított és fenntartott szervezet. Szükséges feltétel, hogy rendelkezzen a rendszeres működés érdekében felsőfokú végzettségű közművelődési szakemberrel, infrastrukturális és pénzügyi feltételekkel. Jogi személyiségű közművelődési szervezet, vagy annak szervezeti egysége. A közművelődési intézmény szerepét betöltheti művelődési ház, művelődési központ, kulturális központ, többfunkciós közművelődési intézmény, népfőiskola, népi kézműves alkotóház, gyermek-, illetve ifjúsági ház, szabadidőközpont. Az 1997. évi CXL. törvény alapján ezek túlnyomó többsége alapító okirattal rendelkező költségvetési szerv, de létező forma az önkormányzat által létrehozott közművelődési célú közhasznú társaság, továbbá a közművelődési megállapodás keretében egyéb gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, ill. egyesület vagy (köz)alapítvány által működtetett intézmény is.

 • kozmuvelodesi-kerekasztal

  Közművelődési Kerekasztal

  Legfeljebb három-három évre megválasztott, önkéntes testület, amelyet a helyi kulturális célú civil szervezetek hozhatnak létre, a kulturális törvény felhatalmazása alapján. Feladata a közművelődési tevékenységek, a helyi lakossági igények, érdekek áttekintése, megjelenítése és érvényesítése; valamint a helyi koordináció. A települési önkormányzat a közművelődési rendeletében meghatározott feladatok megvalósítására jogi vagy természetes személlyel a Közművelődési Kerekasztallal való egyeztetést követően közművelődési megállapodást köthet. (1997. évi CXL. törvény)

 • kozmuvelodesi-megallapodas

  Közművelődési megállapodás

  A kulturális törvény felhatalmazása alapján, az önkormányzatnak a közművelődési feladatok ellátására, más jogi vagy magánszeméllyel kötött szerződése. Ebben a felek megállapodnak a következőkről: az elvégzendő közművelődési szolgáltatások és azok díjai; a közművelődési tevékenységben érintettek köre; az ingyenesen vagy térítési díjért igénybe vehető szolgáltatások; a közművelődési szolgáltatás igénybevételi lehetőségeinek minimális időtartama és rendszeressége; a közösségi színtér, illetőleg közművelődési intézmény közművelődési célú minimális nyitva tartása; a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek; a közművelődési feladat megvalósításában közreműködőktől megkívánt szakképzettségek. (1997. évi CXL. törvény)

 • kozmuvelodesi-szakember

  Közművelődési szakember

  a felsőfokú végzettségű népművelő (népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési és felnőttképzési menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirányon), közösségszervező), valamint az e törvényben meghatározott közművelődési feladatok ellátásához szükséges felsőfokú végzettséggel vagy felső-, illetve középfokú szakképesítéssel rendelkező személy. (1997. évi CXL. törvény 1. számú melléklet, Juhász 2016).

 • kozmuvelodesi-szakmai-munkakor

  Közművelődési szakmai munkakör

  a közművelődési alapszolgáltatásokat szervező, azok szakszerű biztosításában közreműködő, közművelődési szakképzettséghez kötött munkakör. [20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet]

 • kozmuvelodesi-szervezet

  Közművelődési szervezet

  Minden olyan jogi személyiséggel rendelkező, tehát bejegyzett szervezet, amely alapító okirata szerint közművelődési tevékenység végzésére jött létre.

 • kozmuvelodesi-szervezett-tovabbkepzes

  Közművelődési szervezett továbbképzés

  Közművelődési intézmény és közösségi színtér közalkalmazotti vagy munkaviszony alapján, szakmai munkakörben, legalább 6 órában foglalkoztatott közép- és felsőfokú végzettségű szakemberei továbbképzésének tervezése, lebonyolítása, finanszírozása a 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet szerint.  A kulturális intézmény vezetője a kulturális szakemberek továbbképzésének tervezése és az élethosszig tartó tanulás elősegítése érdekében ötévenként képzési tervet, valamint minden naptári évre beiskolázási tervet készít.

 • kozmuvelodesi-tevekenyseg

  Közművelődési tevékenység

  a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvése, amely jellemzően együttműködésben, közösségekben valósul meg. (1997. évi CXL. törvény 1. számú melléklet)

 • kozos-fenntartasu-kozmuvelodesi-intezmeny

  Közös fenntartású közművelődési intézmény

  Működésének személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit, a használat szabályait és a vezető kinevezési rendjét két vagy több jogi személyiség szerződésben biztosítja. Ennek leggyakoribb formája az önkormányzati társulásban fenn-tartott intézmény. (Koncz – Németh – Szabó 2007)

 • kozossegfejlesztes

  Közösségfejlesztés

  A közösségfejlesztés (community development), vagy közösségszervezés (community organisation) felfogásunkban elsősorban települések, térségek, szomszédságok közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését jelenti, amelyben kulcsszerepe van a polgároknak, közösségeiknek és azok hálózatainak, valamint a helyi szükségletek mértékében a közösségfejlesztőknek is, akiknek bátorító-ösztönző, informáló, kapcsolatszervező munkája életre segítheti vagy kiegészítheti, megerősítheti a meglévő közösségi erőforrásokat. (Forrás: Dr. Vercseg Ilona: Lehető legrövidebben a közösségfejlesztésről)

 • kozossegi-es-tarsadalmi-reszvetel

  Közösségi és társadalmi részvétel

  Mindenkinek joga és dolga, hogy oldja meg a saját (vagy közössége) problémáit. Ha önmagában nem tudja, a magasabb szintnek kötelessége segíteni – „szubszidiálni” – őt ebben (szubszidiaritás: latin szó, jelentése segítség, védelem, támogatás-menedék biztosítása). A szubszidiaritás elve: az a kívánalom, hogy a döntéseket, határozatokat, jogi normákat a lehető legalacsonyabb szinten hozzák meg, annak érdekében, hogy a hatalom minél közelebb maradjon azokhoz, akik felett a hatalmat gyakorolja. (Nizák – Péterfi 2005)

 • kozossegi-gazdasag

  Közösségi gazdaság

  A közösségi gazdaság a források, eszközök megosztására épül, lehetővé téve a felhasználóknak, ügyfeleknek, hogy akkor használjanak valamit, amikor épp szükségük van rá, mindezt anélkül, hogy meg kelljen vásárolniuk. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • kozossegi-muvelodes

  Közösségi művelődés

  A közösségi művelődés a társadalmi előrehaladás egyik motorja és biztosítéka; a polgárok bátorításának; cselekvőképességük, ítéletalkotásuk és együttműködésük fejlesztésének egyik legfontosabb módja és eszköze. A közösségi művelődés lehetőségeinek és feltételeink megteremtését, mindenütt elérhető és funkcionáló intézményeit az állam társadalompolitikájának fontos feladatai közé soroljuk, hiszen működésük során az állam által fontosnak deklarált értékeket teremtenek. Hangsúlyunk a művelődési folyamatokban való együttes részvételen van; így a kulturális hiánypótlás alkalmi-eseti rendezvényeit a közösségi művelődés részének nem, ám fontos érintkező területének tartjuk. Szerves részének ítéljük azonban az amatőr művészeti mozgalmak tevékenységformáit éppen úgy, mint az önkéntes felnőttképzés rendszeres folyamatait, vagy az értékőrző/értékteremtő szabadidőeltöltés közös alkalmait. (Beke 2007)

 • kozossegi-rendezvenyek

  Közösségi rendezvények

  Közös jellemzőjük, meghatározó elemük az egyének, a helyi közösségek tagjainak aktív részvétele a rendezvényen (játszóház, kirándulás, ünnep, utcabál), gyakran a tervezésben és a megvalósításban is (falunap, népünnepély). Általában nagyobb tömeget mozgósítanak, a helyi társadalom jelentős ünnepi és szórakozási alkalmai. (Káposzta 2011)

 • kozossegi-szinter

  Közösségi színtér

  A közösségi művelődés szervezése, a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása érdekében fenntartott, működtetett vagy erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő, jogi személyiséggel nem rendelkező intézmény vagy egyéb létesítmény, helyiségegyüttes, épület. Formái a kizárólag közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszínt biztosító közösségi színtér vagy a közművelődési alapszolgáltatások mellett egyéb tevékenységeknek, szolgáltatások megszervezésének is helyszínt biztosító integrált közösségi és szolgáltató tér. (1997. évi CXL. törvény)

 • kozossegi-szolgaltatas

  Közösségi szolgáltatás

  Olyan, a lakosság számára biztosított tevékenységi formák összessége, amelynek során a partnereknek lehetőségük van a mindennapi életükhöz szükséges információk összegyűjtésére, valamint tájékozódásra az intézmény működéséről, tevékenységéről. A közösségi szolgáltatások hozzájárulnak a látogatók komfortérzetéhez, egyenlő eséllyel vehetők igénybe. A tevékenység során közösségi kapcsolatépítést kezdeményező programok, akciók (könyvcsere program, ifjúsági találkozóhely, animációk) is indíthatók. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • kozossegszervezes-alapszak

  Közösségszervezés alapszak

  Az alapképzési szak célja kulturális, humán, közösségi alapú társadalom- és gazdaságszervező munkát végző szakemberek képzése, akik el tudják látni művelődési, egyházi, civil, vállalkozói és nonprofit szervezetek, állami vagy önkormányzati intézmények, integrált, többfunkciós szervezetek, intézmények működtetését, képesek helyi, közösségi szinten a művelődés, az ifjúság, a felnőttképzés társadalmi és gazdasági helyzetének fejlesztésével összefüggő állami feladatellátást megszervezni, meghatározott intézményszintek esetében azt irányítani. [18/2016. (VIII. 05.) EMMI rendelet]

 • kozszolgaltatasi-szerzodes

  Közszolgáltatási szerződés

  Valamely közfeladat vagy a közfeladat egy részének a szerv nevében történő ellátására - a Ptk. 6:256. §-ában meghatározottak alapján - kötött írásbeli szerződés. Nem minősül közszolgáltatási szerződésnek azon közszolgáltatással kapcsolatban kötött szerződés, amelynek nyújtása jogszabályban meghatározott feltételeken alapuló engedélyhez van kötve. (2011. évi CLXXV. törvény)

 • kulturalis-alapellatas

  Kulturális alapellátás

   társadalom közös érdeke a nemzeti, nemzetiségi kulturális hagyományok megőrzése, méltó folytatása, a közösségi és egyéni művelődés személyi, szellemi, gazdasági feltételeinek javítása, a polgárok életminőségét javító, értékhordozó tevékenységek, valamint az ezek megvalósulására létrejött intézmények és szervezetek működésének elősegítése, amely törekvés a kulturális alapellátás rendszerében testesül meg. A kulturális alapellátás keretében a közgyűjtemények és a közművelődési intézmények a központi költségvetési források felhasználásával az érintett célcsoportok számára biztosítják a tárgyi és szellemi kulturális örökség hozzáférhetővé tételét, valamint olyan közszolgáltatásokat nyújtanak, amelyek hozzájárulnak a személyiség fejlődéséhez és kiteljesedéséhez, az aktív polgársághoz, a társadalmi beilleszkedéshez és a közösségfejlesztéshez, valamint a foglalkoztatáshoz szükséges egyéni kulcskompetenciák fejlesztéséhez. (1997. évi CXL. törvény)

 • kulturalis-alapu-gazdasagfejlesztes

  Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

  A Gazdaságfejlesztési Operatív Program a középtávú gazdasági fejlesztéspolitika jövőképének elérését, a magyar gazdaság fejlett, tudásalapú gazdasággá válását szolgálja. Ehhez szükséges az információs társadalom megteremtése, valamint, hogy a gazdaság dinamikus növekedése biztosítsa a jövedelmek és az életszínvonal emelkedését a jelenleginél lényegesen több és jobb munkahely mellett. A tudásalapú gazdaság megvalósításához, a vállalkozások nemzetközi versenyben való helytállásához, a társadalmi, gazdasági és területi kohézió erősítéséhez, a gazdasági és társadalmi változásokhoz való alkalmazkodóképesség növeléséhez, valamint a jövő generációi számára szükséges erőforrások rendelkezésre állásához erősítenünk kell a magyar gazdaság globális gazdaságba és az egységes piacba való további integrációját. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • kulturalis-informacio

  Kulturális információ

  Olyan széles körben felhasználható, egyéni értelmezésre, tájékozódásra alkalmas formában közölt tartalmak és adatok, amelyek a kultúrát a legtágabban értelmezik: mint egy társadalom vagy egy társadalmi csoport szellemi és anyagi, értelmi és érzelmi megkülönböztető jegyeinek összességét: a művészeteken, a bölcsészeten kívül magában foglalja az életmódot, az emberek alapvető jogait, az értékrendszereket, a hagyományokat és a hitet. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • kulturalis-informacioszolgaltatas

  Kulturális információszolgáltatás

  A kulturális információszolgáltatás során az intézmény saját és más szervezetek kulturális programjairól gyűjt és ad közre információt. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • kulturalis-javak

  Kulturális javak

  az élettelen és élő természet keletkezésének, fejlődésének, az emberiség, a magyar nemzet, Magyarország történelmének kiemelkedő és jellemző tárgyi, képi, hangrögzített, írásos emlékei, és egyéb bizonyítékai – az ingatlanok kivételével –, a művészeti alkotások. (1997. évi CXL. törvény 1. számú melléklet)

 • kulturalis-orokseg

  Kulturális örökség

  A kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek. [324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet]

 • kulturalis-szakemberek-tovabbkepzese

  Kulturális szakemberek továbbképzése

  Az 1997. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó múzeum, könyvtár, közművelődési intézmény és közösségi színtér közalkalmazotti vagy munkaviszony alapján, szakmai munkakörben, legalább 6 órában foglalkoztatott közép- és felsőfokú végzettségű szakemberei számára ötévenkénti továbbképzési kötelezettség a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet alapján.

 • kulturalis-tanulas

  Kulturális tanulás

  A kulturális tanulás a kultúra széleskörű intézményrendszere és eszközrendszere által megvalósuló nonformális és informális tanulási forma, amely különböző intenzitással és eszközhasználattal, de az egyén egész életében jelen van. A kulturális tanulás intézményei a közművelődési, muzeális és könyvtári intézmények, az előadó-művészet különféle színterei (színház, mozi, cirkusz, zenei intézmények, táncművészeti intézmények, vidámparkok stb.), a sportszervezetek és a média (sajtó, rádió, televízió, internet). A kulturális tanulás eszközrendszere a passzív, befogadó műfajoktól (pl. színházi előadás, bábjáték, koncert vagy sportmérkőzés látogatása, televíziónézés, rádióhallgatás) az aktív, alkotó műfajokig (pl. amatőr művészeti csoportban tagság, hagyományőrző tánc tanulása, szabadidős sporttevékenység, internetes tartalmak megosztása stb.) széles körben elérhető. A kulturális tanulás különböző formái az egyes életkorokban változó aktivitással, de folyamatosan jelen vannak az egyén életében. Ez a jelenlét történhet autonóm, tudatos tanulási folyamatként, amikor az egyén saját elhatározásából, önmaga fejlesztése céljából kezd el tanulni a kulturális intézmény- és eszközrendszer segítségével valamit irányított formában (nonformális tanulás) vagy önirányító módon (informális tanulás). De a kulturális tanulás jelenléte spontán, akaratlan jelleggel is megfigyelhető folyamat, amikor véletlenszerűen, vagy nem tanulási (pl. szórakozási) céllal látogat az egyén kulturális intézményt, és ott előre nem tervezett módon a kulturális tanulás által gazdagodik. (Juhász – Szabó 2016)

 • kulturalis-turizmus

  Kulturális turizmus

  Olyan piacképes turisztikai termék, amely iránti kereslet fő motivációja az anyagi, tárgyi és szellemi értékek megismerése. Tematikus elemei az alábbiakhoz kapcsolódnak: épített örökségek, világörökségi helyszínek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, szellemi örökségen alapuló vonzerők, tematikus útvonalak, hagyományok megismerése, turisztikai vonzerőt jelentő rendezvények, vallási, hitéleti motivációjú utazások, kortárs kultúra és kreatív kultúra. (Magyar Turisztikai Ügynökség 2017: 50-51)

 • kulturalis-videkfejlesztes

  Kulturális vidékfejlesztés

  A vidékfejlesztés a kultúra eszközrendszerével a vidéki közösségek megtartását, társadalmi tevékenységük fejlesztését kívánja elérni. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • kulturcikk-arusitas

  Kultúrcikk árusítás

  Programokhoz/szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékek árusítása (pl.: koncert alkalmával CD árusítása). (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • kulturcikk-kolcsonzes

  Kultúrcikk kölcsönzés

  Programokhoz/szolgáltatásokhoz kapcsolódó termékek kölcsönzése (pl.: ülőpárna, takaró, 3D szemüveg, uszodai szolgáltatáshoz úszósapka kölcsönzése). (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • latens-igeny

  Látens igény

  Olyan igények, amelyek ugyanúgy valóságosak, mint a kifejezett/kimondott igények, csak nem jutnak el a fogyasztó tudatáig, csak tudat alatt léteznek.

  Olyan igények, amelyeket ugyan nem mondott ki a „vevő”, de amelyeket mégis értékel, és amelyek révén szolgáltatásunkat vonzóbbá tehetjük a számára.

 • megelozo-tevekenyseg

  Megelőző tevékenység

  Tevékenység egy lehetséges nemmegfelelőség vagy más nemkívánatos lehetséges helyzet okának kiküszöbölésére. 1. MEGJEGYZÉS: Egy lehetséges nemmegfelelőségnek több oka is lehet. 2. MEGJEGYZÉS: A megelőző tevékenységet a nemmegfelelőség előfordulásának, míg a helyesbítő tevékenységet az ismételt előfordulásának megelőzésére hajtják végre. (Magyar Szabványügyi Testület 2005)

 • minoseg

  Minőség

  Annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket. Tehát egyrészt fontos azt vizsgálni, hogy melyek azok a jellemzők, amelyek a minőséget befolyásolják, másrészt azt is értékelni kell, hogy milyen mértékben teljesülnek egy szolgáltatás nyújtásakor. (Magyar Szabványügyi Testület 2005)

 • minosegbiztositas

  Minőségbiztosítás

  A minőségirányításnak az a része, amely a bizalomkeltés megteremtésére összpontosít aziránt, hogy a minőségi követelmények teljesülni fognak. (Magyar Szabványügyi Testület 2005)

 • minosegcel

  Minőségcél

  A minőséggel kapcsolatos fogalom, amire törekszenek, vagy amit el akarnak érni. (Magyar Szabványügyi Testület 2005)

 • minosegfejlesztes

  Minőségfejlesztés

  A minőségirányításnak az a része, amely a minőségi követelmények teljesítési képességének növelésére összpontosít. (Magyar Szabványügyi Testület 2005)

 • minosegiranyitas

  Minőségirányítás

  Összehangolt tevékenységek egy szervezet vezetésére és szabályozására, a minőség szempontjából. MEGJEGYZÉS: A minőség szempontjából való vezetés és szabályozás általában tartalmazza a minőségpolitika és a minőségcélok meghatározását, a minőségtervezést, a minőségszabályozást, a minőségbiztosítást és a minőségfejlesztést. (Magyar Szabványügyi Testület 2005

 • minosegiranyitasi-kezikonyv

  Minőségirányítási kézikönyv

  Dokumentum, amely meghatározza egy szervezet minőségirányítási rendszerét. (Magyar Szabványügyi Testület 2005)

 • minosegiranyitasi-rendszer

  Minőségirányítási rendszer

  Irányítási rendszer egy szervezet vezetésére és szabályozására, a minőség szempontjából. (Magyar Szabványügyi Testület 2005)

 • minosegpolitika

  Minőségpolitika

  Egy szervezetnek a minőségre vonatkozóan a felső vezetőség által hivatalosan kinyilvánított általános szándéka és irányvonala. MEGJEGYZÉS: A minőségpolitika általában összhangban van a szervezet általános politikájával, és keretet ad a minőségcélok kitűzéséhez. (Magyar Szabványügyi Testület 2005)

 • minosegszabalyozas

  Minőségszabályozás

  A minőségirányításnak az a része, amely a minőségi követelmények teljesítésére összpontosít. (Magyar Szabványügyi Testület 2005)

 • minosegtervezes

  Minőségtervezés

  A minőségirányításnak az a része, amely a minőségcélok kitűzésére, valamint a szükséges működési folyamatok és a velük kapcsolatos erőforrások meghatározására összpontosít a minőségcélok elérése érdekében. (Magyar Szabványügyi Testület 2005)

 • muhely-workshop

  Műhely (workshop)

  A workshop az adott témára létrehozott munkacsoportban zajlik és tevékenysége egy adott kérdés vagy probléma intenzív elemzésére és megoldási javaslatok kidolgozására irányul, többnyire kreatív technikák segítségével. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • munkaero-piaci-kepzes

  Munkaerő-piaci képzés

  Olyan képzés, melynek közvetlen célja az egyén munkába helyezésének vagy munkahely megtartásának segítése (pl. vállalkozási ismeretek oktatása). (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • musoros-rendezvenyek

  Műsoros rendezvények

  Nagyobb tömeget mozgósító társas összejövetelek vagy művészeti, népművészeti előadásokra szervezett közönség művelődési alkalmai. A közösségi és szórakoztató rendezvények többségének vonzerejét a vendéglátás is növeli. Közös jellemzője a rendezvényeknek, hogy a társas összejövetelt a műsor megtekintéséért szervezik, vagy a rendezvény része művészi produkciók, szórakoztató műsorszámok bemutatása. (Káposzta 2011)

 • muszaki-termeszettudomanyi-kiallitas

  Műszaki, természettudományi kiállítás

  A műszaki, természettudományi kultúra tárgyi és szellemi értékeinek bemutatása (például repülés története, az űrkutatás eredményei, telefon vagy egyéb eszközök, tárgyak fejlődését bemutató kiállítás). (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • mutargy-kiallitas

  Műtárgy kiállítás

  Az emberi értelem alkotta tárgyak, általában a művészeti s a műipar kiváló alkotásainak (képző-, ipar-, népművészeti tárgyak, fotók, valamint a műszaki tárgyi kultúra értékeinek) bemutatás. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • muvelodesszervezes

  Művelődésszervezés

  Az egyének, a társadalmi rétegek, csoportok művelődését segítő szakmai tevékenység. Alapfeladata a célközönség értékei és érdekei szerinti és ezeket a szolgáltató értékrendjének megfelelően fejleszteni kívánó művelődési tartalmak és formák szervezése; figyelemmel a társadalmi együttélés normáira. Célja az iskolarendszeren kívül megvalósuló, általános és szakmai ismeretek átadása, a személyiség és a közösségi cselekvés fejlesztése, a rekreáció elősegítése, az egyéni és közösségi alkotótevékenység támogatása és fejlesztése, személyes bemutatkozási lehetőségének megteremtése. A művelődésszervezés olyan szakma, olyan kulturális foglalkozás, amely a fenti tevékenységek megvalósítását szolgálja. Segíti az értékek megőrzését, közvetítését; a művelődési szükségletek alapján, az egyének és az egyes társadalmi csoportok érdekei és érdeklődése szerint látva el feladatát. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015

 • muvelodo-kozosseg

  Művelődő közösség

  a művelődési érdeklődési kör és az önképző, társas tevékenység szerint elkülönülő – jogi személyiség nélküli – lakossági csoport. (1997. évi CXL. törvény 1. számú melléklet)

 • muveszeti-esemenyek

  Művészeti események

  Egy vagy több művészeti ágban szervezett, közönség részvételével tartott nyilvános műsor, előadás a közművelődési intézményekben vagy szabadtéri helyszínen. A magaskultúra értékes műveinek, alkotóközösségeinek előadásai, főként színházi, irodalmi estek, komolyzenei hangversenyek, filmvetítések jellemzőek. Idegenforgalmi jelentősége is van a közművelődésben szervezett fesztiváloknak, művészeti rendezvényeknek.

 • muveszeti-rendezvenyek

  Művészeti rendezvények

  Egy vagy több művészeti ágban szervezett, közönség részvételével tartott nyilvános műsor, előadás a közművelődési intézményekben vagy szabadtéri helyszínen. A magas kultúra értékes műveinek, alkotóközösségeinek előadásai, főként színházi, irodalmi estek, komolyzenei hangversenyek jellemzik. Idegenforgalmi jelentősége is van a közművelődésben szervezett fesztiváloknak, művészeti rendezvényeknek. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • muzeumi-kuldetesnyilatkozat

  Múzeumi küldetésnyilatkozat

  a múzeumok szakmai tevékenységét megalapozó írott dokumentum, amely az e törvényben meghatározott feladatok teljesítése érdekében a gyűjtemények, valamint a szakmai és tárgyi infrastruktúra alapján rögzíti a múzeum belső és külső adottságait, továbbá ennek alapján kijelöli helyi társadalmi szerepvállalásának stratégiai céljait. (1997. évi CXL. törvény 1. számú melléklet)

 • nem-formalis-nonformalis-tanulas

  Nem formális (nonformális) tanulás

  A munkahely, a társadalom és egyéb szervezet által szervezett olyan rendszerezett oktatás-tanulás, amely oktatási, képzési intézményen kívül az egyén igényei és kezdeményezése alapján valósul meg, és amely közvetlenül nem kapcsolódik képesítés megszerzését tanúsító okirat megszerzéséhez. (Memorandum 2000 és Engler – Márkus 2016)

 • nem-programszeruen-szervezett-tevekenysegek

  Nem programszerűen szervezett tevékenységek

  Nem programszerűen szervezett, az intézmény valamennyi látogatója által nyitvatartási időben, az erre a célra kijelölt terekben (jellemzően aulában, folyosón), belépőjegy vásárlás, illetve részvételi díj befizetési kötelezettség nélkül igénybe vehető szolgáltatások. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • nemzetkozi-egyuttmukodes

  Nemzetközi együttműködés

  Különböző országokban működő szervezetek részvételével megvalósuló tevékenység, melynek sajátossága az interkulturális tanulás. Ez a tevékenység lehet projekt jellegű, mely keretén belül előre tervezett tevékenységekhez rendelnek emberi és pénzügyi erőforrásokat. A közművelődésben gyakori a testvérvárosi kapcsolatokra épülő nemzetközi együttműködés is. A hosszú távú kétoldalú együttműködésen belül különböző témájú projektek valósíthatóak meg (pl.: művészeti csoportok fellépése, időszaki kiállítások szervezése). A nemzetközi munka horizontálisan átfogja a közművelődési tevékenységeket; egy rendezvény, képzés vagy tábor is megvalósulhat projektként nemzetközi partnerek részvételével. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • nepfoiskola

  Népfőiskola

  A népfőiskola olyan nyitott tanulási, képzési közművelődési intézmény (művelődési ház, művelődési központ vagy kulturális központ), amelynek elsődleges tevékenysége az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, különösen a felnőtt korosztály számára szakmai képzések szervezése. (1997. évi CXL. törvény)

 • nephagyomany

  Néphagyomány

  népi kultúránk és hagyományaink, szellemi és tárgyi örökségünk ma is élő, újraélhető, szervesen fejlődő elemeinek az összessége, ideértve a népi kultúra újjászületését támogató tevékenységeket is. (1997. évi CXL. törvény 1. számú melléklet)

 • nepi-iparmuveszet

  Népi iparművészet

  a népművészeti tárgyi örökség tudatos, esetenként szervezett és irányított keretekben megvalósult továbbélése, a kreatív iparban is megjelenő, a népi hagyományokon alapuló stílusjegyeket hordozó művészeti alkotások. (1997. évi CXL. törvény 1. számú melléklet)

 • nepmuveszet

  Népművészet

  valamely népművészeti ág (népköltészet, népzene, néptánc, díszítőművészet, népviselet, tárgyalkotó hagyományok) körébe tartozó olyan tudás, alkotás vagy kifejezési mód, amelyet a nép elsősorban a maga szükségletére hoz létre saját több nemzedéken átívelő hagyományai alapján. (1997. évi CXL. törvény 1. számú melléklet)

 • nepmuveszeti-csoport

  Népművészeti csoport

  Valamely népművészeti ág iránt érdeklődő, abban aktív tanulással részt vevő, a közös alkotási folyamatot vállaló művelődő közösség. Többnyire állandó tagsággal rendelkezik, rendszeresen tart foglalkozásokat, próbákat. A csoport tevékenységét szakmai vezető irányítja. A népművészeti csoport az alkotási folyamat eredményét közönség előtt is bemutatja. (Példák népművészeti csoportokra: hangszeres népművészeti csoport, népzenei, népdalkör, pávakör, néptáncegyüttes, hagyományőrző együttes.) (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • nepmuveszeti-rendezvenyek

  Népművészeti rendezvények

  A népművészet értékeinek bemutatására szervezett alkalmak, amelyek közül vannak nagy tömegeket fogadók (komplex népművészeti rendezvények), többségében azonban az ének-zene, néptánc előadó-művészeti csoportjainak bemutatkozására kerül sor a rendezvényeken. Lehetőséget adnak a bemutatók, a vásárok, a hangversenyek és a táncházak a néphagyományok megismerésére, az alkotási folyamatok bemutatására, a nézők és a hallgatóság bevonására. (Káposzta 2011)

 • nepunnepely

  Népünnepély

  Néptömegek szórakoztatására rendezett ünnepély. (Káposzta 2011)

 • nyari-egyetem

  Nyári egyetem

  Az ismeretterjesztés egyik típusa, amely nyáron általában bentlakásos képzéseket nyújt. Számos témában indul nyári egyetem, amely szakmai előadásokból, vitából, gyakorlati oktatásból állhat. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • nyari-egyetem

  Nyári egyetem

  Az ismeretterjesztés egyik típusa, amely nyáron általában bentlakásos képzéseket nyújt. Számos témában indul nyári egyetem, amely szakmai előadásokból, vitából, gyakorlati oktatásból állhat.

 • nyilvanos-konyvtari-ellatas

  Nyilvános könyvtári ellátás

  a nyilvános könyvtárak által nyújtott szolgáltatások és az e szolgáltatások nyújtását elősegítő központi szolgáltatások összessége, amelyek biztosítják az információhoz való szabad hozzáférést. (1997. évi CXL. törvény 1. számú melléklet)

 • nyomon-kovethetoseg

  Nyomon követhetőség

  Képesség arra, hogy nyomon kövessék a múltját, az alkalmazását vagy a helyét annak, amiről szó van.

 • nyugdijasklub

  Nyugdíjasklub

  Jogi személyiséggel nem rendelkező, a nyugdíjas korúak társas rendszeres művelődésére szerveződött, állandó tagsággal rendelkező olyan művelődő közösség, amely önállóan használ termet, vagy termeket az adatszolgáltató székhelyén vagy más épületben. Nem azonos az egészségügyi, szociális ellátás körébe tartozó szervezeti egységekkel (idősek klubja). (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • objektiv-bizonyitek

  Objektív bizonyíték

  Valaminek a meglétét, vagy a valóságnak való megfelelését alátámasztó adatok. (MEGJEGYZÉS: Objektív bizonyíték szerezhető megfigyeléssel, méréssel, vizsgálattal vagy más módon.)

 • onkentesseg

  Önkéntesség

  A társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeiknek más vagy mások javára ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenysége. (2005. évi LXXXVIII. törvény)

 • partnerkozpontusag

  Partnerközpontúság

  Olyan intézményi működés, amely a partnerek igényeinek kielégítésére összpontosít. Jellemzője, hogy képes gyorsan reagálni a változó igényekre, és erőforrásait ezen igények kielégítésének szolgálatába állítja. Azonosítja és rangsorolja partnereit, rendszeresen méri elvárásaikat és elégedettségüket, a mérési eredményeket értékeli, a problémákat meghatározza. Elkészíti a változtatás (beavatkozás) stratégiáját, végrehajtja a változtatásokat, majd újabb mérésekkel ellenőrzi azok hatékonyságát. (Magyar Szabványügyi Testület 2005)

 • pdca

  PDCA

  Ismétlődő, négylépéses menedzsment módszer, amelyet a folyamatok kontrolljára és folyamatos fejlesztésére használnak. Deming-ciklusként vagy Shewhart -ciklusként, valamint kontroll-ciklusként is ismert. A betűk jelentése: plan – tervezés, do – cselekvés, check – ellenőrzés, act – beavatkozás. (Magyar Szabványügyi Testület 2005

 • programkovetelmeny

  Programkövetelmény

  Az egyéb szakmai képzések esetében az OKJ-s képzések világából már ismert szakmai és vizsgakövetelményekkel hozható párhuzamba. A képzési tartalomfejlesztésnek azt az állomását jelenti, amikor a képzési célok, célrendszer ismeretében meghatározásra kerülnek a képzés kimeneti követelményei, a bemeneti feltételek alapján azonosított célcsoport és arra vonatkozóan körvonalazódnak az elképzelések, hogy az adott követelményszint mely képzési formában, s várhatóan milyen időráfordítással érhető el. (Farkas – Rettegi 2016:6)

 • radar-logika

  RADAR logika

  Dinamikus értékelési keretrendszer és egy erőteljes vezetési eszköz, melynek segítségével a szervezet teljesítménye strukturált módon értékelhető.

  Eredmények (Results)

  Módszer (Megközelítések) (Approaches)

  Alkalmazás, feladatok bevezetése (Deployment)

  Értékelés (Assesment)

  és finomítás (Refine - Review)

 • szabadegyetem

  Szabadegyetem

  Egy-egy összefüggő tudományterület iránt érdeklődő, magasabb képzettségű hallgatóság számára szervezett tematikus ismeretterjesztési sorozat. Célja a korszerű ismeretek iránti igények felkeltése és kielégítése a társadalomtudományok, a természettudományok, a technika és a művészetek köréből. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015

 • szakkor

  Szakkör

  Olyan forma, amelyben azonos érdeklődésű emberek valamely művészeti vagy tudományág, téma, gyakorlati-közhasznú tevékenység mélyebb, alaposabb megismerése céljából vesznek részt. A szakkör tagsága többnyire állandó, a szakköri foglalkozások rendszeresek. A szakkör vezetője az adott témában jártas szakember. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • szaktabor

  Szaktábor

  A szakmai program és a szabadidős program szerves egységet alkot (pl.: nyelvi tábor, művészeti). (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • szarmaztatott-szolgaltatas

  Származtatott szolgáltatás

  Az intézmény által végzett olyan szolgáltatások, amelyek alapszolgáltatást jelenthetnek a közművelődési tevékenységet/szolgáltatást igénybe nem vevők számára is. Az intézmény a közművelődési tevékenysége mellett, hasznosíthatja tereit, eszközeit, szakmai tudását, humánerőforrását. Befogadhat más szolgáltatók által működtetett tevékenységeket, amelyek a használók komfort érzetét növelhetik (pl.: étterem, kávézó, büfé üzemeltetése). (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • szellemi-kulturalis-orokseg

  Szellemi kulturális örökség

  A szellemi kulturális örökség alapvetően szóban, tudásban, képességekben, szokásokban létező, és az élő közösségekhez kapcsolható kulturális gyakorlat. Ez a nemzedékről nemzedékre hagyományozódó szellemi kulturális örökség, amelyet a közösségek állandóan újrateremtenek, közös identitást és folytonosság érzést nyújt számukra. A szellemi kulturális örökség többek között a következő területeken nyilvánul meg. Szóbeli hagyományok és kifejezésformák – beleértve a nyelvet, mint az örökség hordozóját. Előadóművészetek. Társadalmi szokások, rítusok és ünnepi események. A természetre és a világegyetemre vonatkozó ismeretek és gyakorlatok. Hagyományos kézművesség.

 • szolgaltatasi-terv

  Szolgáltatási terv

  A feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-jéig. Az éves szolgáltatási terv tartalmazza a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését, a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be, a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát, valamint, a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait. Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.

 • szorakozas

  Szórakozás

  Az ember szabadidős tevékenységének egyik nagy területe, amelyet az ember a rekreációért, a munkát követő fáradtság, feszültség megszüntetéséért, szellemi és fizikai erőinek megújításáért, az elhasználódott energiák újratermeléséért végez. Szórakozás lehet: pihenés, alkotó tevékenység, rendkívül heterogén tevékenységeket foglal magában, ami kellemes az ember számára. Tartalmi szempontból szórakoztatók lehetnek az érzelmességet (pl. sláger, nótázás, operett), a humort (pl. kabaré, vicc, vígjátékok), a játékos fordulatosságot, versengést (vetélkedők, társasjátékok, sport), a valóságban meg nem élhető izgalmat, érdekességet, feszültséget vagy éppen durvaságot, erőszakot (pl. krimik, kalandfilmek, rémtörténetek), a fantasztikus, különleges emberi képességeket (pl. cirkusz), az erotikát, a mozgás és ritmusélményt (pl. tánc, zene) előtérbe helyező formák. Egy-egy tevékenységben többféle típusalkotó elem keveredhet. Formai szempontból vonzódhat az ember a társas tevékenységi formákhoz (pl. kártya, labdajáték), vagy éppen az vonzó számára, hogy egyedül végezheti (pl. olvasás, horgászás, barkácsolás), követelhet fizikai vagy szellemi, vagy mindkét irányú szabad erőfeszítést, aktivitást. Élhet az ember az intim szférában lejátszódó, nem intézményesített formákkal, és felhasználhatja a nyilvánosság szférájában, intézményileg, szórakoztatás céljából szervezett kulturális szolgáltatásokat. A szórakozás felfelé, a művelődés felé nyitott. Formái és folyamata létformává válva a kultúra egy sajátos válfaját, a „szórakoztató kultúrát” eredményezi. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • szorakoztato-muvelodes

  Szórakoztató művelődés

  A művelődés egyik szakága, területe, olyan szabadidős tevékenységek gyűjtőfogalma, amelyekben a kellemességre törekvés ismeretelsajátítással, személyiségfejlődéssel párosul. Egy és ugyanazon jelenség, tevékenység egyszerre lehet szórakoztató és művelő is. A művelődésnek ez a területe tevékenységformákban rendkívül gazdag. Tevékenységformák: mozi- és színházlátogatás, zenehallgatás, amatőr művészeti öntevékenység, művészeti alkotás vagy reprodukálás önkéntes gyakorlása, az önkifejezés és művészeti alkotó képességek kifejtése, gyűjtő jellegű, hobbytevékenységek, kedvtelésből végzett munka és technikai jellegű tevékenységek. Mindezeken a területeken az egyes tevékenységformák aktív gyakorlása, az öntevékenység a fejlesztőhatás fő előidézője. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • szorakoztato-rendezveny

  Szórakoztató rendezvény

  A szabadidős tevékenységek azon területe, amely elsődlegesen a rekreációt szolgálja. Szórakozás lehet: a pihenés, de az alkotó tevékenység is, heterogén elfoglaltságokat jelent, mindazt, ami kellemes az emberek különböző csoportjai és az egyes emberek számára. A rendezvények ennek megfelelően változatosak, de jellemzően a könnyűzenei koncertek, táncos rendezvények és műsoros estek (ezen belül főként a humoros előadások, operett és nótaestek) szervezésével foglalkozik a közművelődési intézményrendszer. (Káposzta 2011)

 • tamogatott-kepzes

  Támogatott képzés

  Részben vagy egészben központi költségvetési vagy európai uniós forrás terhére megvalósuló képzés. (2013. évi LXXVII. törvény)

 • tananyagegyseg

  Tananyagegység

  A képzési program felépítését adó, önálló tartalommal bíró képzési egység. (2013. évi LXXVII. törvény)

 • tanchaz

  Táncház

  Tánctanítással egybekötött társas rendezvény, melyhez koncert kapcsolódhat. (Káposzta 2011)

 • tancterem

  Táncterem

  táncfoglalkozásokra, próbákra alkalmas olyan helyiség, amelynek padlóburkolata parketta vagy balettszőnyeg, legalább egy oldalfala mentén rögzített vagy mobil tükörrel felszerelt, és amely rendelkezik a megfelelő hangtechnikai eszközökkel. [20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet]

 • tanfolyam

  Tanfolyam

  Olyan képzési forma, ahol meghatározott célok érdekében válogatott és körülhatárolt tananyagot megfelelő didaktikai szerkezetben, csoportos elméleti és gyakorlati foglalkozásokon az adott csoporthoz igazított módszerekkel dolgoznak fel. A tanfolyamot az adott téma szakembere(i) vezeti(k). (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • targyalkoto-nepmuveszeti-csoport

  Tárgyalkotó népművészeti csoport

  Olyan alkotó művelődési közösség, amelynek tagjai a paraszti, népi tárgyi kultúra hagyományainak felelevenítése alapján díszítőművészettel, tárgyformáló tevékenységgel foglalkoznak. A népi iparművészet alkotói és alkotóközösségei megőrizve a kézműves hagyományokat, arra alapozva mai használatra áttervezik, újra alkotják, modernizálják a használati és dísztárgyakat. (Példák tárgyalkotó népművészeti csoportokra: bőrműves, fazekas, gyermekjáték-készítő, népiékszerkészítő, textil, faműves, fonható szálas anyagmegmunkáló, komplex népi tárgyalkotó csoport.) (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • tartos-adomanyozas

  Tartós adományozás

  A civil szervezet és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal - azonos vagy növekvő összegben - ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére. (2011. évi CLXXV. törvény)

 • tavoktatas

  Távoktatás

  Az oktatásnak az a formája, ahol a résztvevők a képzési idő több mint felében egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb, mint felében pedig konzultációkon vesz részt. Az elsajátítási folyamat önálló megvalósításához szükséges tananyaghordozó, felmérő és útmutató anyagokat tartalmazó tanulócsomagot a képző intézmény bocsátja rendelkezésére. A konzultációkon, amelyek a kapcsolattartás bármely formájában – különösen személyes megbeszélés, internet, telefon – megvalósulhatnak, a résztvevők az önállóan szerzett ismereteiket pontosítják, illetve elmélyítik. A távoktatás minden fázisát infokommunikációs technológiai adathordozók felhasználása is segítheti. (2013. évi LXXVII. törvény)

 • tehetseggondozas

  Tehetséggondozás

  A tehetséggondozás célja az elkallódás veszélyének elkerülése, a tehetség önmagára találtatása, harmonikus fejlődésének elősegítése. E célok az alábbi feladatokban valósíthatók meg: a gyermek tehetségével összefüggő „erős oldalának”, illetve „gyenge oldalának” fejlesztése. (Heimann 2011)

 • tobbfunkcios-helyiseg

  Többfunkciós helyiség

  több közművelődési alapszolgáltatás biztosítására alkalmas, mobil berendezésekkel rendelkező, természetes fénnyel is megvilágítható, szellőzéssel rendelkező helyiség. [20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet]

 • tobbfunkcios-kozmuvelodesi-intezmeny

  Többfunkciós közművelődési intézmény

  olyan közös igazgatású művelődési ház, művelődési központ vagy kulturális központ, amely a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása mellett tevékenységének területén médiaszolgáltatási, sajtótermékkiadási, turisztikai információ-szolgáltató feladatokat is ellát. (1997. évi CXL. törvény)

 • tovabbkepzes

  Továbbképzés

  A továbbképzés fogalomkörébe, területére, tartományába sorolható minden szervezett tanulási forma, amelyet az abban részt vevők a bizonyítványt adó úgynevezett első képzési szakasz befejezése után, és rendszerint egy hivatás vagy szakma elsajátítása után folytatnak. Nagyobb részt szervezett keretek között történik, a különböző képző intézményekben. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • trening

  Tréning

  Adott, általában szűk témakörben, képzett vezető közvetlen irányításával folytatott tanulási forma, melynek alapja az irányított gyakorlás, lehetőség szerint a készségszint, a résztvevő önálló tevékenységre való képességének eléréséig. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

 • utmutato-fogalomtara

  Útmutató fogalomtára

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 • vetelkedo

  Vetélkedő

  A vetélkedő lényege, hogy az ismereteket kérdések formájában, játékosan dolgozzák fel a résztvevők, eredménye a játékosok tudását mutatja. A kiemelkedő eredményt elérő résztvevők gyakran jutalomban részesülnek. (Káposzta 2011)

 • vevo

  Vevő

  Szervezet vagy személy amely, vagy aki kap egy terméket, szolgáltatást.

 • vevoi-megelegedettseg

  Vevői megelégedettség

  A vevő észlelése arról, hogy milyen mértékben teljesültek a vevő által elvárt követelmények. 1. MEGJEGYZÉS: A vevő panaszai a vevő kismértékű megelégedettségének általánosan ismert jellemzői, de ha ilyen panasz nem volt, ez még nem jelenti szükségképpen a vevő nagyfokú megelégedettségét. 2. MEGJEGYZÉS: Ha meg is állapodtak a vevővel a vevő követelményeiben, és ezek teljesültek is, ez nem eredményezi szükségképpen a vevő nagyfokú megelégedettségét. (Magyar Szabványügyi Testület 2005)

 • videkfejlesztes

  Vidékfejlesztés

  A vidékfejlesztés nem egy ágazat, sokkal inkább azok összessége, együttes hatása. Felöleli a mezőgazdaságot, az ipart, a mikro-, kis- és középvállalkozásokat, a vidéki turizmust, a területfejlesztést, az önkormányzati- és szociálpolitikát, nem utolsó sorban pedig a humán erőforrások és a közösségek fejlesztése is ide tartozik. Fő célja a vidéki népesség elvándorlásának megelőzése, a lakosság számára vonzó élet- és munkakörülmények megteremtése a helyi erőforrások átgondolt, integrált és fenntartható hasznosításával, a városi környezetben megszokott szolgáltatások minél nagyobb mértékben elérhetővé tételével. A vidékfejlesztés további fontos célja a lakosságot arra ösztönözni, hogy a mezőgazdaságból származó jövedelemforrásokon túl alternatív megélhetési és foglalkoztatási lehetőségeket találjanak, például a vállalkozásfejlesztési támogatások segítségével. Fontos felismerni, hogy a vidéki térségek épített, kulturális és természeti értékeinek megóvása és megújítása a vidéki környezetet nem csak az ott élők számára teszi vonzóbbá, hanem a vidéki turizmus és az ehhez társuló kereskedelmi szolgáltatások fejlesztéséhez is hozzájárul. A sikeres vidékfejlesztés magában hordozza az ágazatok együttműködését, a térségben megvalósítandó fejlesztések egymásra épülését, a helyi vállalkozói, civil, önkormányzati szférák összefogását, és a jövőképpel rendelkező aktív vidéki társadalom kialakulását. (Miniszterelnökség, 2014, Vidékfejlesztési Program 2014 – 2020. és Magyar Turisztikai Ügynökség 2017)

 • virtualis-kozossegek

  Virtuális közösségek

  A virtuális közösségeknek nem alakult ki elfogadott definíciója. A virtuális összetartozásnak valójában sokféle változata van, s nem mindegyik felel meg a közösségi művelődés által használt közösség fogalomnak. Ezek a közösségek térben akár jóval messzebb vannak egymástól, mint a személyes kapcsolattartáson alapuló közösségek. A technológia a kisközösségekre jellemző bizalmat terjeszti ki szélesebb és akár ismeretlen körre is. Egy online közösség tagjai azért érintkeznek másokkal, hogy saját igényeiket kielégítsék, vagy valamilyen közösségi szerepet vállaljanak. Azonos az érdeklődésük, információcserére van igényük, vagy olyan szolgáltatást nyújtanak, amely közösség létrejöttéhez nyújt alapot. (Nemzeti Művelődési Intézet 2015)

BIBLIOGRÁFIA:
 • 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről. 1. számú melléklet az 1997. évi CXL. törvényhez
 • 2004. évi II. törvény a mozgóképről
 • 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről
 • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
 • 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
 • 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról
 • 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről
 • 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról
 • 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről
 • Beke Pál (2007): A közösségi művelődés kívánatos szervezete. In: Szín 12. évfolyam 2-3. szám, 84-92. p.
 • Európai Közösségek Bizottsága (2000): Memorandum az egész életen át tartó tanulásról. SEC (2000), 1832. Brüsszel, Európai Közösségek Bizottsága (Elérhető: www.nefmi.gov.hu/europai-unio-oktatas/egesz-eleten-at-tarto/memorandum-tanulas)
 • Engler Ágnes – Márkus Edina (2016): A formális és nem formális felnőttkori tanulás térségi vetületei, In. Educatio, 2016/2. 170–183.
 • European Commission (1999): Setting targets for lifelong learning in Europe. In: Progress report achieved in implementing the Luxembourg Process: Common indicators and lifelong learning. Brussels, The EC Council
 • Farkas Éva, Rettegi Zsolt (2016): Útmutató a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 18. §-a szerinti programkövetelmény javaslat benyújtásához. Budapest, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, 6. p.
 • Heimann Ilona (2011): Kérdések és válaszok a tehetséggondozásról és tehetségvédelemről. Mának is szóló válogatás a tehetségvédelem és tehetséggondozás múltjából. In: Parlando, 53. évfolyam, 6. szám, 4-7. p.
 • Juhász Erika (2016): A felnőttek képzése és művelődése egykor és ma Magyarországon. Debrecen, Csokonai Kiadó
 • Juhász Erika – Szabó József (2016): Kulturális tanulás: a tanulás új dimenziója.
  In: Educatio, 2. szám, 198-209. pp.
 • Káposzta József (2011): Rendezvényszervezés módszertana. Szent István Egyetem GTK, Gödöllő, 87p.
 • Magyar Turisztikai Ügynökség (2017): Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia 2030, Budapest, Magyarország Kormánya, 156p.
 • Miniszterelnökség (2014): Vidékfejlesztési Program 2014 – 2020. Kiadja Magyarország Kormánya a Széchenyi 2020 program keretében, Budapest, 876p.
 • Nemzeti Művelődési Intézet, Országos Minőségfejlesztési Központ (2015): FOGALOMTÁR a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” elnyerésére benyújtott pályázatokhoz. Elektronikus változat. Budapest, Nemzeti Művelődési Intézet
 • Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (2005): Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár (ISO 9000:2005). MSZ EN ISO 9000:2005. Budapest, Magyar Szabványügyi Testület
 • Nizák Péter, Péterfi Ferenc (2005): A közösségi részvétel – társadalmi és hatalmi beágyazottság. Nonprofit Szektor Analízis. Tanulmányok a részvételi demokrácia gyakorlatáról In: Márkus Eszter (szerk.): Ismerd, értsd, hogy cselekedhess. Budapest, EMLA
 • Ponyi László: Kulturális jog – kulturális feladatellátás – kulturális alapellátás. Megjegyzések a kulturális alapellátás fogalom- és rendszerbeli megközelítéseihez. In: Kulturális Szemle, 2015. 1. szám.
 • Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság (é.n.): Szellemi Kulturális Örökség Magyarországon. Budapest, Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság (Elérhető: http://www.szellemiorokseg.hu/index0.php?name=f1_szko, letöltés ideje: 2015.03.10.)