Farkas Julianna

Életpálya

Született: Budapest, 1965.08.10.

Állampolgárság: magyar

Általános iskolai és gimnáziumi tanulmányait Budapesten végezte, majd 1983-tól 1988-ig az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Karára, magyar-latin szakra járt, ahol magyar-latin szakos középiskolai tanári diplomát szerzett.

1987-1988 között a Leővey Klára Gimnáziumban tanított, mint óraadó latin tanár.

1988-1990 között az ELTE Eötvös Kollégiumának könyvtárosaként dolgozott, közben a Petőfi Irodalmi Múzeum külső munkatársa is volt, ahol anyaggyűjtő-feldolgozó munkát végzett a határon túli magyar irodalom tárgyköréből. 1998-2004-ig az Eötvös Lorand Tudományegyetem, Doktori Iskola, Neveléstudományi doktori programjában vett részt, majd 2005-ben Neveléstudományi PhD fokozatot szerzett. (PhD értekezésének címe: Értékazonosság és értékkülönbség a világi és egyházi középfokú iskolákban.)

2008-ban és 2012-ben MSZ EN ISO 9001:2001 auditor képzésben vett részt és okleveles auditor lett.

2006-tól 2016-ig a Kari szintű Minőségbiztosítási Bizottság vezetője volt.

1996-tól dolgozik a Budapesti Gazdasági Egyetem jogelőd intézményében, a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Üzleti Szakoktató és Pedagógiai Intézetében, először, mint adjunktus, majd docens, 2010-től pedig főiskolai tanárként. 2006-tól 2017-ig az Üzleti Szakoktató és Pedagógiai Intézet vezetője volt, illetve itt tanszékvezető mind a mai napig. 2006-2009-ig Kari Tudományos referens, majd 2010-től 2016-ig Tudományos dékánhelyettesi feladatokat látott el.

Munkásság

A legfőbb kutatási területei:

 • A magyar iskolarendszer (állami, önkormányzati, egyházi és alternatív, alapítványi iskolák, reformpedagógia) felépítése, működési mechanizmusa;
 • A magyar iskolarendszerre vonatkozó, azt szabályozó oktatáspolitikai dokumentumok elemzése;
 • A hátrányos helyzet és az iskola szerepe ennek mérséklésében, esélyegyenlőség, felzárkóztatás;
 • A szaktanárképzés (közgazdász tanárképzés) speciális kérdései;
 • művelődéstörténeti kérdések;
 • Értékszociológia, értékkutatás.

A felsőoktatásban eltöltött 27 évben a következő tantárgyakat oktatta:

 • Kommunikáció, Beszédtechnika;
 • Szociológiai terepgyakorlat (egy hetes közművelődési terepgyakorlat);
 • Tanulásmódszertan;
 • Nevelésmódszertan;
 • Pedagógiai proszeminárium (Önismereti tréning);
 • Osztályfőnöki órák módszertana;
 • Neveléselmélet – Neveléstan – A nevelés elmélete és gyakorlata 1- 2 -3;
 • Gondolkodók a nevelésről (A nevelés történeti aspektusú megközelítése);
 • Reform és alternatív pedagógiák;
 • Művelődésszociológia;
 • Kulturális antropológia;
 • Lokális társadalomismeret;
 • Felzárkóztatás;
 • Pedagógiai esettanulmányok;
 • Filozófiatörténet;
 • Neveléstörténet;
 • Magyar és egyetemes művelődéstörténet.

Phare pályázatok keretein belül, a tantárgyakhoz kapcsolódóan több belső, iskolai jegyzetet is készített:

 • Esélyegyenlőség és differenciálás;
 • Romapedagógia;
 • Közművelődési gyakorlat;
 • Önismereti tréning - címmel.

A Közösségszervezés szak felelőse.

A Pedagógia tanszék 2020-ban, a Nemzeti Művelődési Intézet kutatócsoportok számára meghirdetett pályázatára benyújtott kutatási anyagát a Nemzeti Művelődési Intézet Bírálóbizottsága támogatásra méltónak találta. A beadott pályázat címe: „A helyi értéktárak, kulturális örökségek szerepe a helyi közművelődésben és közösségépítésben a váci és dunakeszi kistérségekben” volt. (Fót, Göd, Vác)

A kutatócsoport vezetője, az elkészült tanulmánykötet egyik szerkesztője, illetve három fejezet, valamint az előszó és az utószó szerzője volt. Mivel a Nemzeti Művelődési Intézet vezetősége és BGE KVIK Pedagógia tanszéke egyaránt fontosnak tartotta, hogy az együttműködések rendszeressé váljanak e gondolat eredményeképpen a partneri viszony Együttműködési keretmegállapodás által nyert megerősítést 2019-ben, melynek tanszékvezetőként az előkészítője volt.


Tevékenységek

2005-től a Tanárképzők Szövetségének tagja.

2020-ban a Magyar Pedagógia Társaság tagja.

2010-től 2012-ig a MAB Pedagógiai Bizottság tagja.

2010-től a Magyar Rektori Konferencia Pedagógusképzési Bizottságának tagja.

2015-től 2017-ig az Andragógiai Szakbizottság tagja.

2017-től a Közművelődési Bizottság tagja.

2019 óta a Magyar Rektori Konferencia Bölcsészettudományi Bizottságának tagja.

2017-től a Japán Magyart Tudós Társaság tagja.

2020 óta a Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület tagja.

Az elmúlt időszak, a digitális oktatásra való áttérés jelentős tananyagfejlesztési tevékenységet is megkövetelt. Oktatóként jelentős szakdolgozati, konzulensi tevékenységet végez, - különösen a Közösségszervezés szakos hallgatók magas létszáma miatt - átlagosan 25 -30 hallgatónak a konzulense illetve opponense. A Közösségszervezés szakon a szakmai gyakorlatok koordinációja is jórészt hozzá tartozik. Fontosnak tartja a hallgatók tehetséggondozását, kulturális érdeklődésének szélesítését is, és ennek érdekében csaknem minden évben megszervezte a Kari Napok alkalmával a hallgatók Kulturális és Szakmai Vetélkedőjét.

A Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett képzéseken/továbbképzéseken (Közművelődési és közönségkapcsolati szakember) többször is tanított a következő témakörökben: Kulturális értékek és hagyományok: érték fogalma, nemzeti kultúra, magyar népi hagyományok, UNESCO örökségek, szellemi örökségek, értékpiramis, hungarikumok, értékfeltárás folyamata, értéktárak működése, értékfelterjesztés és adatlapja Helyi társadalom- és kultúraismeret: Kultúraismeret – művelődéstörténeti alapok, művelődéstörténeti korszakok és jellemzőik, a kultúra fogalmi meghatározásai.

Tanszékvezetőként évenként tudományos konferenciát szervezett, általában olyan témákhoz kapcsolódóan, amelyek mind a hallgatókat, mind a kollégáit egyaránt érdekelték, és ily módon rendkívül hasznosnak is bizonyultak, mind az informálódásban, mind a szakmai kapcsolatok építésében és ápolásában. A konferenciákra a témák neves előadóit, szakértőit hívta meg, így lehetőség nyílt egyrészt a „legjobb gyakorlatok” megismerésre, másrészt a tanszéki kollégái számára is a szereplésre, saját kutatásaik bemutatására, és a kapcsolatépítésre is. TDK konzulens, lektori illetve a konferenciákon szekcióvezetői feladatokat lát el. Tanszékvezetőként koordinálja a szükséges mintatantervi átalakításokat, tagja és vezetője a tanszék szakjaihoz kapcsolódó tantervi bizottságoknak. Az egyik legnagyobb és állandó jellegű teendője az oktatás szervezése, konzultációs napok kialakítása, az órarendi problémák kezelése, a tananyagfejlesztés koordinációja, a záróvizsgák beosztása, ennek felügyelete. Szervezi illetve felügyeli a Szakoktató és Közgazdász tanár szak  és a szakoktató szak felvételi procedúráját, valamint részt vesz a felvételi bizottságok munkájában is. Tanszékvezetőként (illetve szakfelelősként) a Nyílt napokon szaktájékoztatót, specializáció tájékoztatót és záróvizsga felkészítőt tart. Az igényeknek megfelelően új munkatársak bevonása, kiválasztása, felvétele az oktatói utánpótlás biztosítása is a feladatai közé tartozik. Szintén feladata a tanszék érdekképviselete, a más tanszékekkel és külső szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás valamint a tanszéki munkatársak folyamatos tájékoztatása tanszéki értekezletek jelenléti és/vagy online formában történő megtartásával. További fontos tevékenység az adminisztráció felügyelete, a beszerzések kontrollja, a humánus és ergonómikus munkakörnyezet biztosítása a lehetőségekhez képest.


Publikációk

Farkas Julianna - Benkei-Kovács Balázs - Hübner Andrea: A HUNGARIKUMOK ÉS HELYI ÉRTÉKTÁRAK VIZSGÁLATA : ELMÉLETI ALAPOKRA ÉPÜLŐ EMPIRIKUS KUTATÁS EREDMÉNYEI A NEMZETI ÉRTÉKEK RENDSZERE KAPCSÁN. In: Kattein-Pornói R ; Mrázik J ; Pogátsnik M (szerk.) Tanuló társadalom : Oktatáskutatás járvány idején. Budapest, Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA), pp 389-402 (2022) ( HERA Évkönyvek 2064-6755 ; 9.)

Farkas Julianna: Két korszak határán : Dante 700.  In: Bánhegyi Mátyás- Fekete-Frojimovics Zsófia -  Hámori Antal (szerk.): Gazdaság és gasztronómia : ünnepi kötet Lugasi Andrea tiszteletére. Budapest: Budapesti Gazdasági Egyetem, pp 64-77 (2022)

Szerkesztő: Farkas Julianna - Benkei-Kovács Balázs - Vácziné Takács Edit: Helyi értékek nyomában : A települési értéktárak és a kulturális örökség vizsgálata Fót, Göd és Vác viszonylatában. Budapest: Budapesti Gazdasági Egyetem KVIK Pedagógia Tanszék, 220 p. (2021)

Farkas Julianna - Benkei-Kovács Balázs : Az érték fogalma, a nemzeti értékek rendszere, és empirikus kutatásuk hazánkban  In: Farkas Julianna -Benkei-Kovács Balázs -Vácziné Takács Edit: Helyi értékek nyomában : A települési értéktárak és a kulturális örökség vizsgálata Fót, Göd és Vác viszonylatában. Budapest: Budapesti Gazdasági Egyetem KVIK Pedagógia Tanszék, pp 7-18. (2021)

Farkas Julianna -Benkei-Kovács Balázs -Hajdu Anett: Az empirikus kutatás módszertana és időbeli ütemezése In: Farkas Julianna - Benkei-Kovács Balázs -Vácziné Takács Edit: Helyi értékek nyomában : A települési értéktárak és a kulturális örökség vizsgálata Fót, Göd és Vác viszonylatában. Budapest: Budapesti Gazdasági Egyetem KVIK Pedagógia Tanszék, pp 52-58. (2021)

Benkei-Kovács Balázs - Farkas Julianna: Szakértői interjúk és fókuszcsoport vizsgálat  In: Farkas Julianna - Benkei-Kovács Balázs -Vácziné Takács Edit: Helyi értékek nyomában : A települési értéktárak és a kulturális örökség vizsgálata Fót, Göd és Vác viszonylatában. Budapest: Budapesti Gazdasági Egyetem KVIK Pedagógia Tanszék, pp 59-88. (2021)

Farkas Julianna - Benkei-Kovács Balázs - Hübner Andrea - Vácziné Takács Edit: A hungarikumtól a helyi értékekig : elméleti alapokra épülő empirikus kutatás Fót, Göd és Vác településeken. In: KULTURÁLIS SZEMLE: NEMZETI MŰVELŐDÉSI INTÉZET (2416-2329 ): 8 1 pp 26-48 (2021)

Benkei-Kovács Balázs – Farkas Julianna - Keszei Barbara - Hédi Csaba - Hübner Andrea - Popcsa Anna - Orsolya Thuma: Inhabitants’ reaction and attachment to local values : A case study of three hungarian towns. In: KULTURÁLIS SZEMLE: NEMZETI MŰVELŐDÉSI INTÉZET (2416-2329 ): VIII. 2. pp 27-43 (2021)

Farkas Julianna: Budapesti Gazdasági Egyetem – Közösségszervezés alapszak : Az elmúlt évek tapasztalatai (2017-2020). In: SZÍN - KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS (1416-6925 2416-1004): 25 4 pp 25-27 (2020)

Farkas Julianna: The ideal of man and behaviour culture in the renaissance In:KULTURÁLIS SZEMLE: NEMZETI MŰVELŐDÉSI INTÉZET (2416-2329 ): 6 1 pp 7-14 (2019)Utoljára módosítva: 2024-06-22 13:23