Németh János István dr.

Életpálya

Született: Budapest, 1954. május 22.

Állampolgárság: magyar

Kiegyensúlyozott családi környezetben nőtt fel. Édesanyja középiskolai tanár, édesapja jogász volt a Közlekedési és Postaügyi Minisztériumban.

A soroksári zenei általános iskola után középiskolába Ráckevén, az Ady Endre Gimnáziumba járt. A főiskolai és egyetemi tanulmányait Egerben és Budapesten végezte. Azt tanulta, ami érdekelte, olyan közösségekben volt, ahol valóban közösséggé alakították őket a gyakori együttlétek és azonos értékek, célok. A pályaválasztás motivációja is családi kötődésre utal. Édesanyja a tanári munkája mellet évtizedekig volt a középiskola kórusának vezetője. A tanári szakpár-választás, majd az egyetemi népművelés szak melletti döntés logikusan következett a gyermek- és ifjú kor nevelési hatásaiból.

A közművelődés hivatása mindig izgalmas feladatok elé állította, miután elmélet és gyakorlat kettős vonzásában végezte munkáját. Az egyetemi doktori cím megszerzése után harminc évvel, 2016-ban – szintén az Eötvös Loránd Tudományegyetemen – a sikeres PhD fokozatszerzési eljárás valójában ezt a folyamatot foglalta keretbe. Amelyben szándéka szerint mindazt a tapasztalatát és tudását átadta, elérhetővé tette a népművelők, művelődésszervezők, közösségszervezők új generációi számára, amit e két terület megismerése során szerzett pályafutása során.

Szakmai tevékenysége elismeréseként 2023-ban nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehetett át.

munkahelyek


• Időtartam (-tól -ig)


2012–2019

• Munkáltató neve


Nemzeti Művelődési Intézet

• Foglalkozás, beosztás


Stratégiai Fejlesztési főosztályvezető, 2012–2016, főigazgatói tanácsadó

• Főbb tevékenységek és feladatkörök


kapcsolattartás, tervezés, stratégiai programalkotás, nemzetközi együttműködés

 Tevékenységek


A főosztály illetékességi körébe tartozó feladatok irányítása, tudományos kutatás, felnőttképzés; a szakmai alrendszerek átszervezésére hivatott munkacsoportok létrehívása, működtetése (szakfelügyelet, tudományos folyóirat alapítása, közművelődés­történeti gyűjtemény létrehívása), vezetői feladatkiosztás alapján egyedi munkák végzése, ágazati döntés előkészítésben való részvétel, háttérintézményi szerepkörből adódó írásos anyagok készítése.

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus átszervezésében való közreműködés, a Nemzeti Művelődési Intézet stratégiai tervének elkészítése, a 2013-tól rendszeres konferenciák; stratégiai partnerkapcsolatok szervezése. Ezeket az új korszakot megalapozó tevékenységeket 2011-től Závogyán Magdolnával szoros együttműködésben végezték az általuk készített program alapján, aki 2012-től főigazgatóként, 2018-tól napjainkig ügyvezető igazgatóként a szervezet vezetője. E bő évtized közművelődésének történelmét is befolyásoló folyamatokat, eseményeket két közösen írt könyvükben foglalták össze.

• Időtartam


2005–2011

• Munkáltató neve


Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NKÖM, NEFMI), a munkavégzés illetékességi területe Közművelődési Főosztály

• Foglalkozás, beosztás


vezető főtanácsos

• Főbb tevékenységek és feladatkörök


kapcsolattartás, tervezés, stratégiai programalkotás, nemzetközi elemzés, az „Eus-pályázatok” sikeres eléréséhez szükséges kompetenciák elsajátítása a közművelődési, tágabban a kulturális szakemberek körében

 Tevékenységek


a Közművelődési Stratégia elkészítése 2007–2013;

az Európai Uniós-támogatások TIOP 1.2.1, - AGORA, 1.3.3, - AGORA-Pólus programok, TÁMOP 3.2.3, 3.2.11 „Építő közösségek” pályázatainak tervezése, elkészítése, a pályázat előkészítő munkacsoportok (PEMCS-ek) szakmai vezetése;

a szakterület felsőoktatásának, tudományos kutatásának koordinálása

Időtartam


19932004

• Munkáltató neve


Mikszáth Kiadó Kft.

Foglalkozás, beosztás


ügyvezető igazgató

• Tevékenységek


kiadói munka szervezése, kapcsolattartás, tervezés, arculat kialakítása, könyvkiadás, marketing

• Időtartam


1989–1993

• Munkáltató neve


Nógrád Megyei Közművelődési Központ

• Foglalkozás, beosztás


igazgató

• Főbb tevékenységek és feladatkörök


a megyei közművelődési feladatellátás új szervezetének kialakítása, a megyei közművelődési intézet működtetése, megyei szolgáltatások biztosítása

Munkásság

Tanítási gyakorlat

A tanári hivatását folyamatosan gyakorló előadóként pályája kezdetétől részt vesz a szakmai utánpótlás fiataljainak, illetve gyakorló kollégáinak a képzésében, továbbá számtalan konferencián, szakmai fórumon képviselte a közösségi művelődés ügyét. A közművelődési, kulturális tárgyú képzések több formájában is dolgozott a szakemberképzéstől a felsőoktatásig, elsősorban a kultúraelmélet tárgy előadásával, alapvetően saját kutatásaira támaszkodó mondanivalóval.

Leghosszabb időt a kulturális menedzserképzésben töltötte el, amelyet a hallgatók nemes egyszerűséggel a „KKDSZ Szellemi Olimposzának” neveztek. E képzések légkörét és minőségét meghatározta, hogy a résztvevők jórészt múzeum, levéltár, könyvtár és közművelődési intézmények vezetőiből szerveződtek szerte az országból, évről-évre. E komplexitás termékeny kölcsönhatásai emlékezetes szellemi műhellyé, közösségi együttlétekké alakították ezeket az alkalmakat.

Hasonló keretek között találkozott az ország több száz közművelődési intézményének vezetőjével a Magyar Művelődési Intézet által szervezett vezetőképző tanfolyamokon.

A felsőoktatás több egyetemén és főiskoláján volt előadója a kultúraelmélet alapozó tantárgyának, amelynek a névvariációi szintén tanulságosak. Tanította a kultúratudomány tárgyat az Iparművészeti Főiskolán 1990–1993 között. Majd kultúraelmélet-bevezetés a művelődésfilozófiába, andragógia szak (ELTE) 2012 – 2016 – az andragógia kultúraelméleti alapjai, andragógia és közművelődés szak (EKF) 2010 – 2011 – művelődéselmélet, humán szervező szak (JPTE) 1993 – 1999, művelődéselmélet, művelődés szervező szak (JPTE) 1993 – 1999.

Közművelődési szakfelügyelet, minőségbiztosítás, szakképzés

A közművelődési szakfelügyelet létrejöttétől 2018-ig folyamatosan szakfelügyelő. E tevékenységi körben 28 önkormányzati szakfelügyeleti jelentést készített. Ebben az időszakban több országos vizsgálat összegzését is ő írta meg. Így a 2003-ban, és 2008-ban elvégzett teljeskörű megyei vizsgálatokét, az agorák országos célvizsgálatát, valamint a kistérségi célvizsgálatot összefoglaló anyagokat. A minőségbiztosítás területén vezető auditora volt a Közművelődési Minőség Díj birtokos tatabányai „Vértes Agorája” a siófoki „Kálmán Imre Kulturális Központ”, a békéscsabai „Csabagyöngye Kulturális Központ”, valamint a mosonmagyaróvári „Flesch Károly Kulturális Központ” eredményes pályázatainak.

Az OKJ-s képzési rendszerben megvalósuló közművelődési szakképzések tananyag fejlesztésében, jogszabályi előkészítésében tevékeny szerepet vállal, bő két évtizede a vizsgabizottságok kijelölt tagja elnöki, illetve tagi minőségben.


Tudományos munkásság

Maróti Andortól kapta az első kutatási megbízást, közvetlenül az egyetemi évek után, s ez a kapcsolat évtizedeken keresztül megmaradt. Hasonlóan az e tárgykörben végzett folyamatos tanítási és publikációs tevékenységhez. A koránt sem teljes, ám a Magyar Tudományos Művek Tára által közzétett publikációk idevonatkozó részét a fejezet befejezéseként közöljük. A felsorolás az itt idézett honlapon elérhető:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10050197&paging=1;100

Az MTMT-ben felsorolt publikációk tartalmazzák a kiadványok szakszerű leírását is.


Az alábbiakban csupán a szerző fő kutatási területéhez kötődő, annak áttekintéséhez fontos könyveit, illetve tanulmányait rendszereztük táblázatba 1987-től 2022-ig. Fő kutatási terület: Rendszeres kultúraelmélet kidolgozása – a kultúraközvetítés elmélete, főbb korszakai Magyarországon


kutatási fejezetek

közvetlenül kapcsolódó publikációk

A kultúra ontológiája

A kultúra üzenete 1.0 -3.0, lektor: Vekerdi László, valamint a doktori értekezés 42-88. p. Elérhető: https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/40636/Németh%20János%20István-disszertacio.pdf?sequence=1&isAllowed=y

A kultúra anatómiája

Europatriotizmus címmel - tanulmány, A liberalizmus alkonya és a multikulturális expanziókötetben megjelent tanulmány. Összefoglalás: a doktori értekezés 88-132, illetve 142-152. p.

Kultúraközvetítés, kulturális antropológia

Kultúraelmélet és közművelődés (A rendszer bemutatásának diái megtekinthetőek: https://slideplayer.hu/slide/1938779/), A magyar közművelődésről, lektor: Maróti Andor, A magyar kultúráról, kötetben megjelent tanulmány, A kultúra terrorja, tanulmány

A magyar közművelődés az egész életen át tartó tanulás rendszerében

Závogyán Magdolna szerzőtárssal: Változások vonzásában I-II. lektor: Balázsi Károly, Az európai művelődésszervezés három modellje, tanulmány. Fejezetek az egész életen át tartó tanulás (LLL) filozófiai, neveléstudományi recepciótörténetéből I-VII. rész, sorozat a Kulturális Szemlében, Szakmatörténeti kalandozás: Útinapló a magyar közművelődés „ekhós szekeréről". Olvasható: bmknet.hu/kozmuvelodesi-szakmatar/2714-utinaplo-a-magyar-kozmuvelodes-ekhos-szekererol-1-pest-megye-bekes-megye-debrecen-papa-sarospatak., Közművelődési fogalomtár (szerk.), A közművelődési szakterület támogatásainak átfogó elemzése, értékelés


Közösségi tevékenység

A közösségi együttműködésekkel kapcsolatban két tevékenységi kör van jelen mindennapi életében. A közösségek szervezése és az itt kifejtett aktivitások szorosan kötődnek a helyi viszonyok befolyásolási lehetőségeihez, a családi és munkahelyi kötelezettségekhez. Életét valójában a körülötte változó közösségek állandósága határozta és határozza meg napjainkban is. Tanulmányainak végzése során számos művészeti csoportnak (zenekarok, énekkarok, szabadon szerveződő társas körök tagja, vezetője). Első munkahelyén, Nógrádban a Szlovák Népdalkör (menyecske kórus) újraszervezésével és vezetésével foglalkozik, illetve a művelődési otthon programjainak állandó résztvevője, részben szervezője. A következő évtizedekben – munkájából következően – számos lehetősége volt a közösségek működését segítő támogatások pozitív befolyására. Ilyen alkalmakat biztosított a megyei közművelődési intézet igazgatójaként, a Nemzeti Kulturális Alap kurátoraként, valamint minisztériumi tisztviselőként. Ebben a munkakörében felismerte és elfogadtatta azokat a módszereket, amelyek az Európai Unió által biztosított strukturális alapokból a közművelődési közösségek támogatását biztosították Magyarországon, korábban ismeretlen nagyságrendben.

A helyi művelődési élet befolyásolására kivételes lehetőséget teremtett számára Horpácson történt letelepedése, 1990-ben. A „Horpácsi Fundus Közalapítvány” 20 éves működését bemutató kiadványban bőséges olvasnivalót találunk e civil szervezet életében játszott szerepéről. A Mikszáth Kiadó vezetőjeként sikerült létrehozni a Mikszáth Kálmán Táraságot is, klasszikus írónk életművének népszerűsítése és Horpács kedvező fejlődése érdekében.

Munkásságához köthető szakmai kezdeményezések és innovációk

A stratégiai gondolkozás és tervezésmódszertan szükségességének szószólójaként kezdeményezője volt annak a folyamatnak, amelynek eredményeként a 2000-es évek kezdetén jelentős szemléletváltozás következett be a magyar közművelődés elhivatott szakemberei között. Ennek a szemléletformálásnak lett az alapdokumentuma az általa írt és szerkesztett Közművelődési Stratégia 2007-2013. Számtalan helyi tervezési dokumentum elkészítéséhez is tartalmi és formai segítséget nyújtott a stratégia. Egyben az Európai Unió strukturális alapjainak felhasználását érintően az országos tervezés szakpolitikai legitimációjának lett hatékony eszköze. E stratégiaszervező munkájának záróköve lett a Magyar Közművelődés Szakpolitikai Koncepciója címmel elkészített munkaanyag, amely országos egyeztetés tapasztalatai alapján készült és a tervezett Németh László Közművelődési Program megalapozására volt hivatott. A Koncepció szakmai tartalmát azután a 2011-től folyamatos átalakulások jelentős részben felhasználták a megújulás tartalmi bázisaként.

2005–2014 között az Európai Unió mintegy 40 milliárd forintos közmű­velődési támogatásának ágazati tervezőjeként tevékeny szerepet vállal a magyar közművelődés elmúlt évtizedeinek gyarapodásában. Munkaköréhez tartozott a TIOP 1.2.1 (AGORA), 1.3.3 (AGORA PóLUS), illetve a TÁMOP 3.2.3 pályázati anyagainak szövegezése – a pályázati munkacsoporttal együttműködve –, azok szakmai megismertetése, és folyamatos monitoringja. E munka eredményeit a közművelődési szakterület egészét értékelő tanul­mányban összegezte.

Ezzel egy időben a sikeres uniós kommunikáláshoz nélkülözhetetlen volt a magyar közművelődés tevékenységeit az egész életen át tartó tanulás (LLL) Európai Unióban használt fogalmi rendszerébe, tervezési mechanizmusába átültetni. A folyamat szükségességét sikerrel fogadtatta el a szakpolitika irányítói körében. Ennek eredményeként és ehhez kapcsolódóan a kulturális projektciklus menedzsment (KPCM) ismeretanyagának elsajátítása tárgykörében átfogó tananyagfejlesztés, képzésszervezés valósult meg a kulturális szakemberek körében irányításával. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) országos központjával e tematika alapján mintegy 1000 fő képzésére került sor, célzott uniós forrás támogatásával.

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (MMIKL) átszervezésével Závogyán Magdolnát bízta meg a kulturális kormányzat, aki e munkában társnak hívta őt. Így azután közvetlen munkatársaként résztvevője lett napjainkig e szerteágazó munkában. Melynek eredményeként létrejött a Nemzeti Művelődési Intézet, megépült a közösségi művelődés kiteljesedését szimbolizáló és az új korszak feladatait eredményesen teljesítő székház.

Az Agora Országos Szakmai Műhely alapítása a Kulturális Központok Országos Szövetségével stratégiai együttműködésben, 2013-ban, Kecskeméten. Az akkor létrejött szerveződés sikeresen teljesíti hivatását úgy a közművelődés hazai gyakorlatában meghatározó kulturális központok mintaadó tevékenységében, mint az együttműködések sűrű hálózatának kidolgozásában, működtetésében.


Tevékenységek

A közösségi együttműködésekkel kapcsolatban két tevékenységi kör van jelen mindennapi életében. A közösségek szervezése és az itt kifejtett aktivitások szorosan kötődnek a helyi viszonyok befolyásolási lehetőségeihez, a családi és munkahelyi kötelezettségekhez. Életét valójában a körülötte változó közösségek állandósága határozta és határozza meg napjainkban is. Tanulmányainak végzése során számos művészeti csoportnak (zenekarok, énekkarok, szabadon szerveződő társas körök tagja, vezetője). Első munkahelyén, Nógrádban a Szlovák Népdalkör (menyecske kórus) újraszervezésével és vezetésével foglalkozik, illetve a művelődési otthon programjainak állandó résztvevője, részben szervezője. A következő évtizedekben – munkájából következően – számos lehetősége volt a közösségek működését segítő támogatások pozitív befolyására. Ilyen alkalmakat biztosított a megyei közművelődési intézet igazgatójaként, a Nemzeti Kulturális Alap kurátoraként, valamint minisztériumi tisztviselőként. Ebben a munkakörében felismerte és elfogadtatta azokat a módszereket, amelyek az Európai Unió által biztosított strukturális alapokból a közművelődési közösségek támogatását biztosították Magyarországon, korábban ismeretlen nagyságrendben.

A helyi művelődési élet befolyásolására kivételes lehetőséget teremtett számára Horpácson történt letelepedése, 1990-ben. A „Horpácsi Fundus Közalapítvány” 20 éves működését bemutató kiadványban bőséges olvasnivalót találunk e civil szervezet életében játszott szerepéről. A Mikszáth Kiadó vezetőjeként sikerült létrehozni a Mikszáth Kálmán Táraságot is, klasszikus írónk életművének népszerűsítése és Horpács kedvező fejlődése érdekében.

Publikációk

1. Németh, János István – Závogyán, Magdolna

Változások vonzásában II.: A Nemzeti Művelődési Intézet szerepének változása a magyar kulturális életben 2016–2021– A közösségi művelődés kiteljesedésének korszaka

Lakitelek, Magyarország: Nemzeti Művelődési Intézet (2022), ISBN: 9789636515034 Tudományos [3262246] [Nyilvános]

2. Németh, János István – Závogyán, Magdolna (írta és szerk.)

Változások vonzásában I.: A Nemzeti Művelődési Intézet létrehozása és a magyar közművelődés átalakulása 2011–2015 között Budapest, Magyarország: Nemzeti Művelődési Intézet (2017) ISBN: 9789636515034 Tudományos [3262246] [Nyilvános]

3. Az egész életen át tartó tanulás a kultúra, a kultúrafogalom és a kultúraközvetítés rendszerében. 188 p. (https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/40636)

Disszertáció benyújtásának éve: 2016, Védés éve: 2017 Megjelenés/Fokozatszerzés éve: 2017 DOI ELTE Könyvtára EDIT PhD (Disszertáció) | Tudományos[26477884] [Hitelesített]

4. Közösségépítő Agorák Magyarországon: terek, emberek, közösségek

Budapest, Magyarország : Nemzeti Művelődési Intézet (2015) , 93 p. ISBN: 9789636514921 BME OMIKK Monográfia (Könyv) | Tudományos[2901719] [Egyeztetett]

5. A magyar közművelődésről

In: Németh, János István; Szurmainé, Silkó Márta (szerk.) A magyar közművelődésről Vác, Magyarország : Arcus Kiadó (2012) 142 p. pp. 11-67. , 57 p. Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2901727] [Egyeztetett]

6. Az europatriotizmus időszerűsége

Zempléni Múzsa TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 8 : 3 pp. 5-12. , 8 p. (2008) Teljes dokumentum Matarka Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2900211] [Nyilvános]

7. A kultúra üzenete. 3.0

Budapest, Magyarország : Magyar Művelődési Intézet - Mikszáth Kiadó (2008) , 240 p. Szakkönyv (Könyv) | Tudományos[2900063] [Nyilvános]

8. Koncz, Gábor (szerk.) ; Németh, János (szerk.) ; Szabó, Irma (szerk.)

Közművelődési fogalomtár: minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag Budapest, Magyarország : Oktatási es Kulturális Minisztérium (2007) , 88 p. OSZK Kézikönyv (Könyv) | Tudományos[2907295] [Nyilvános]

9. A „két kultúra” és a harmadik

PONTICULUS HUNGARICUS 9 : 5 Paper: nemeth_kult.html (2007) Teljes dokumentum Nem besorolt (Folyóiratcikk) | Tudományos[3060984] [Nyilvános]

10. A liberalizmus alkonya és a multikulturális expanzió pp. 297-302.

In: B, Gelencsér K; Pethő, L (szerk.) Közművelődés és felnőttképzés : Írások Maróti Andor 75. születésnapjára Budapest, Magyarország : ELTE, Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány, (2002) p. 428 Szaktanulmány (Könyvrészlet) | Tudományos[2900102] [Admin láttamozott]

20. Németh, János István

11. A magyar kultúráról pp. 123-143.

In: B, Gelencsér Katalin (szerk.) Művelődéstörténet : Tanulmányok és kronológia a magyar nép művelődésének, életmódjának és mentalitásának történetéből Budapest, Magyarország : Mikszáth Kiadó, (1998) Könyvfejezet (Könyvrészlet) | Tudományos[3060630] [Nyilvános]

12. A kultúra terrorja

VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 31 : 12 pp. 15-28. , 14 p. (1988) Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[3060633] [Nyilvános]

13. Az európai művelődésszervezés három modelljének alapelvei

KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG 14 : 3-4 sz pp. 193-208. , 16 p. (1987) Matarka Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos[2907297] [Egyeztetett]

14. (2009): Gondolatok a kultúraközvetítés – közművelődés szakmai azonosságának kérdéséhez In: Szín-Közösségi Művelődés 14/1 31 – 41. p.

Utoljára módosítva: 2024-06-22 17:36